Etikettarkiv: Ordförande

Fokus på patientnytta

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande, Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Harriet Wallberg, ordförande Cancerföreningen i Stockholm. Foto: Gustav Anestam

Varmt tack för att du följer och stödjer oss i vår livsviktiga kamp mot cancer!

På senare år har precisionsmedicinen öppnat för fler möjligheter att individanpassa cancerbehandlingar. För att nå ytterligare framsteg och kunna erbjuda ännu effektivare behandlingar krävs dock mer forskning och därmed mer forskningsmedel.
Radiumhemmets Forskningsfonders stöd fokuserar på den kliniska patientnära cancerforskningen, som sker i nära anslutning till sjukvården och inom en nära framtid kan förväntas komma patienterna till nytta.
Med hjälp av bidrag från allmänheten kunde Radiumhemmets Forskningsfonder under 2021 dela ut sammanlagt 82 miljoner till ett brett urval av forskningsprojekt.
Genom vårt forskningsstöd vill vi bidra till tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsmetoder som botar cancer eller förbättrar livskvaliteten för de som måste leva med cancer. Som ett led i detta tog fonderna initiativ till att gemensamt med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset utveckla precisionsmedicin som forskningsområde redan i ett tidigt skede, när möjligheterna till individualiserad prognos och cancerbehandling ännu var i sin linda.
I följande artiklar kan du läsa om några av de totalt 184 forskare som målmedvetet och med stor nyfikenhet driver cancerforskningen framåt med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Harriet Wallberg, ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

Livsviktig patientnära cancerforskning

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Olle Stenman, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Olle Stenman, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.

Tack för alla gåvor som kommer in till Radiumhemmets Forskningsfonder. Varje bidrag utgör en viktigt del i vårt stöd till livsviktig forskning i kampen mot cancer.

Under 2019 hade Radiumhemmets Forskningsfonder möjlighet att dela ut totalt 78 miljoner kronor i stöd till patientnära cancerforskning.
Anslag har tilldelats forskningsprojekt med fokus på specifika cancerdiagnoser såsom bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, kolorektal cancer, sarkom och leukemi. Stöd har även tilldelats flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt projekt som syftar till att ge ökad kunskap om tumörers egenskaper.
Radiumhemmets Forskningsfonder har under 2019 dessutom tillsatt och finansierat fem forskartjänster på 50%, för läkare som är klinisk verksamma inom cancerområdet.
Viktigt stöd till infrastruktur ges genom anslag till cancerforskning vid Bioclinicum, Nya Karolinska Sjukhusets forskningshus samt till Centrum för kliniska cancerstudier på Nya Karolinska Sjukhuset. Fonderna är också huvudfinansiärer för programmet Personalised Cancer Medicine (PCM) som utvecklar individualiserad cancerbehandling och europeiskt cancersamarbete.
Allt detta för att snabbare kunna överföra forskningsframsteg till direkt patientnytta som bidrar till att rädda fler liv.
Forskningsprojekten drivs framåt av nyfikna och envisa forskare som vill nå forskningsresultat som inom en nära framtid kan komma cancerpatienter till nytta – så kallad patient­nära cancerforskning.
Med stolthet kan vi i följande artiklar presentera några av de totalt 186 forskare som vi stöttar just nu.
Välkomna att följa och stödja vår livsviktiga kamp mot cancer!

Olle Stenman, ordförande Cancerföreningen i Stockholm
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Sextionio miljoner till forskningen

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Varmt tack för alla gåvor som kommit in till Radiumhemmets Forskningsfonder under det gångna året! Tillsammans utgör de ett viktigt ekonomiskt tillskott som möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer.

Under 2018 hade Radiumhemmets Forskningsfonder möjlighet att dela ut totalt 69 miljoner kronor i stöd till cancerforskning. Anslag tilldelades flera projekt med fokus på cancer i specifika organsystem, till exempel bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, prostatacancer, kolorektalcancer, sarkom och leukemi. Stöd gick även till projekt som syftar till mer generellt förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper.
Gemensamt för forskningsprojekten är att de alla inkluderar nyfikna och envisa forskare som drivs av att nå forskningsresultat som inom en snar framtid kan komma patienter till nytta – så kallad patientnära forskning.
Det är med stolthet som vi på de följande sidorna presenterar några av de forskningsprojekt och forskare som fick stöd under året.

Välkommen att följa vår kamp mot cancer!
Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Tillsammans kan vi rädda liv

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
På senare år har de nya immunterapierna revolutionerat behandlingen inom vissa cancerformer. Men det finns fortfarande en rad områden där utvecklingen ännu är i sin linda. För att komma framåt krävs mer forskning och därmed mer forskningsmedel. Varenda krona bidrar till att föra forskningen framåt och inget bidrag är för litet. Under 2017 delade vi ut 75 mkr till cancerforskning.
Under senare år har cancervården gått allt mer mot individuell behandling. Som ett led i den strävan startades hösten 2014, med hjälp av anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder, Personalised Cancer Medicine (PCM) som ska underlätta forskning om individualiserad cancerbehandling vid Karolinska Institutet.
PCM-programmet ska även leda samarbetet med Cancer Core Europe, ett konsortium som inbegriper Karolinska Institutet och består av sju ledande europeiska centra för cancerforskning.
Syftet med samarbetet är att snabbare kunna överföra forskningsframsteg till direkt patientnytta.
Tack för alla gåvor till den patientnära cancerforskningen!

Ulf Lagerström, ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond