Etikettarkiv: Stockholm

Framgång föder framgång hos Ipsen

Peter Myrenfors, medicinsk direktör vid Ipsens nordisk-baltiska huvudkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Myrenfors, medicinsk direktör vid Ipsens nordisk-baltiska huvudkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ipsen är aktivt inom flera viktiga terapiområden såsom uro-onkologi, neurologi och endokrinologi. Bolaget har även en avdelning för primärvård. Nu fokuserar Ipsen på det onkologiska segmentet både vad gäller behandlingar och utveckling av nya läkemedel.

Peter Myrenfors är medicinsk direktör vid Ipsens nordisk-baltiska huvudkontor i Kista utanför Stockholm. Han är själv specialist i anestesi och intensivvård, men sökte sig till läkemedelsbranschen för många år sedan.
– Ipsen är en ganska liten aktör inom läkemedelsindustrin och har därmed fördelen att ha en flexiblare organisation med kortare beslutsvägar. Det betyder att vi kan knyta an till våra kunder på ett personligare sätt samtidigt som vi snabbt ger adekvat respons och support.

Nya, starka produkter
Det är ingen hemlighet att Ipsen är ett mycket framgångsrikt företag och framgång föder framgång. Relativt nyligen satte företaget strålkastaren på den amerikanska marknaden och tar nu steget mot att bli ett globalt biotechbolag inom onkologi.
– Vi avser att addera nya indikationer inom onkologin varje år, med fokus på våra huvudområden prostatacancer, neuroendokrina tumörer och njurcancer. Målet är att bli ett ledande företag inom behandling och utveckling i dessa segment. Förutom att vi vidareutvecklar redan etablerade preparat kompletterar vi också portföljen med nya starka produkter.

Har en viktig uppgift
Ipsens senaste tillskott är preparatet Cabometyx®, vars verksamma substans är Cabozantinib:
– Cabometyx är indicerat för behandling mot andra linjens meta­staserande njurcancer. Dessutom pågår förnärvarande flera studier där Cabozantinibs effekt undersöks för flera andra onkologi­ska indikationer. Vi har en viktig uppgift, även från ett medicinskt perspektiv, att tillhandahålla behandlande läkare med fler verktyg som i slutänden kommer patienten till gagn.

Ipsen
Det franska läkemedelsbolaget Ipsen är verksamt inom onkologi, primärvård, neurologi och endokrinologi. Företaget arbetar globalt och har närmare 5 000 medarbetare i mer än 30 länder. Visionen är att förbättra livet för patienterna och att bli ledande inom de olika segmenten. Ambitionen är att 2020 vara ett av de tio främsta läkemedelsbolagen vad gäller tillväxt och vinst.
www.ipsen.com

www.ipsen.com

RCC Stockholm-Gotland satsar på preventivt arbete och jämlik vård

Roger Henriksson, chef och Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt på RCC Stockholm-Gotland.
Roger Henriksson, chef och Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt på RCC Stockholm-Gotland.
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland är ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. Verksamheten har fokus på patienternas intressen i alla delar av cancervården och verkar för bättre resultat samt effektivare nyttjande av hälso- och sjukvårdens viktigaste resurser.

– Tre av våra främsta fokusområden är jämlik vård, prevention och tidig upptäckt. Vården utanför de traditionella akutsjukhusen blir allt viktigare aktörer i vårdkedjan för cancerpatienterna, säger Roger Henriksson, chef för RCC Stockholm-Gotland.
RCC Stockholm-Gotland har sedan ett år en unik cancerdatabas, en guldgruva för beslutsstöd i vården som ska säkerställa att alla patienter får rätt och rättvis vård utifrån patientens vilja, behov och förutsättningar. Databasen innehåller data från ett tiotal svenska register.
Cancerdatabasen visualiserar cancervårdens utmaningar och tar ett samlat grepp om regionens cancervård. Informationen ska fungera som ett öppet och transparent beslutsunderlag för politiker och sjukvård, men de ska även tillgängliggöras för patienter och anhöriga.

Nytt Diagnostiskt centrum
– Vårt arbete med tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar innefattar bland annat screening och vårt arbete med Diagnostiskt centrum i Södertälje, säger Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt på RCC Stockholm-Gotland.
På Diagnostiskt centrum vid Södertälje sjukhus genomförs utredningar av patienter med en välgrundad misstanke om allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning inte visat någon säker diagnos, alternativt patienter med en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd. Sedan Diagnostiskt centrum etablerades 2014 har drygt 400 patienter genomgått utredningar.
– Nu pågår arbete inför starten av Diagnostiskt centrum vid Danderyds sjukhus som öppnar hösten 2017. Det ökar vår utredningskapacitet i länet, säger Charlotta Sävblom.

Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare för cancerprevention på RCC Stockholm-Gotland. Foto: Gunilla Sonnebring
Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare för cancerprevention på RCC Stockholm-Gotland. Foto: Gunilla Sonnebring
Uppskattat pilotprojekt i Botkyrka
– Uppskattningsvis 30 procent av alla cancerfall kunde förebyggas genom förändring av levnadsvanor. Primärprevention är därför en viktig del av vårt arbete, diskussioner om levnadsvanor bör genomsyra alla delar av cancervården. En del av vår roll är att samordna och stimulera primärpreventiva insatser, säger Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare för cancerprevention på RCC Stockholm-Gotland.
Pilotprojektet Goda vanor för ett friskare liv, som genomförts i samarbete med Botkyrka kommun och UNESCO, är ett sådant exempel. Syftet var att öka kommuninvånarnas kunskaper kring cancer och vad de själva kan göra för att minska risken att drabbas.
– Under våren har vi genomfört en uppskattad spridningskonferens om det interkulturella informationsprojektet i Botkyrka. I samverkan med Dietisternas Riksförbund har vi arrangerat konferensen Mat och cancer 2017 som stärkte kompetensen kring sambandet mellan kost och cancer hos professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, skola och politik, säger Miriam Elfström.

Cancer – Behandlingsval
Cancer – Behandlingsval

Flera vyer för interaktiv visualisering av data har byggts • Det primära syftet med det interaktiva analysverktyget är att undersöka patientpopulationen med avseende på egenskaper, hälsoutfall, process och resursutnyttjande.  • Verktyget bör primärt användas för att väcka nya tankar och generera hypoteser.  • I det underliggande datasetet finns all information (avidentifierat) och detta dataset kan enkelt läsas in i ett statistikprogram för formella analyser.
Flera vyer för interaktiv visualisering av data har byggts
• Det primära syftet med det interaktiva analysverktyget är att undersöka patientpopulationen med avseende på egenskaper, hälsoutfall, process och resursutnyttjande.
• Verktyget bör primärt användas för att väcka nya tankar och generera hypoteser.
• I det underliggande datasetet finns all information (avidentifierat) och detta dataset kan enkelt läsas in i ett statistikprogram för formella analyser.

Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC) är ett av sex regionala cancercentra i landet. Vårt uppdrag är att bidra i utvecklingen av en sammanhållen, patientfokuserad och jämlik cancervård i hela regionen utifrån den nationella och regionala cancerstrategin. Allt för att kunna ge alla patienter oavsett position i samhället en säker och effektiv cancervård utifrån varje patients förutsättningar och vilja.

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
Box 6909, 102 39 Stockholm
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr
Tel: 08-123 132 00
www.cancercentrum.se/stockholm-gotland

www.cancercentrum.se/stockholm-gotland

Tidig upptäckt ökar chansen att bli frisk

Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Tidig upptäckt av cancer kan öka chansen att förbli frisk, säger Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus, som erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner.

När Vegatus för två år sedan började erbjuda screening, där friska personer utan symptom undersöks med bland annat helkroppsmagnetkamera för att hitta tidiga tecken på sjukdom, fick initiativet utstå en hel del kritik.
– Det fanns röntgenologer som tyckte det var både dåligt, felaktigt och dumt eftersom undersökningen sannolikt skulle ge många falska positiva svar som skulle ge upphov till onödiga utredningar. Det är fullt rimligt att tro att det skulle kunna vara så. Men nu har vi hållit på i två år och vet att skeptikerna hade fel, säger Jörgen Boëthius.
Till dags dato har 150 patienter genomgått helkropps­screening med magnetröntgen hos Vegatus.

Prevention
Prevention blir en allt viktigare del av kampen mot cancer. Ju tidigare upptäckt, desto bättre är prognosen.
– Så länge tumörerna inte är alltför stora och det inte finns några metastaser kan du i stort sett klara vilken tumör som helst med operation eller fokuserad strålbehandling, säger Jörgen Boëthius.
Att göra magnetröntgen på alla människor för att förebygga cancer anser de flesta vara en samhällsekonomisk omöjlighet. Men Jörgen Boëthius är inte säker på att det i slutänden blir så mycket dyrare.
– Även cancerbehandlingar är kostsamma. Om patienterna kan fångas upp innan sjukdomen blir allvarlig är mycket vunnet, det spar både lidande och samhällsekonomi. Att erbjuda hälsokontroller med en systematisk genomgång av kroppens olika organ med särskild inriktning mot cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar är vårt sätt att bidra till den utvecklingen.

Vegatus
Vegatus erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner. De första patienterna togs emot i augusti 2010. Program och hälsokontroller drivs av ansvarig läkare docent Jörgen Boëthius. Läkarmottagningen är privat och ej ansluten till Försäkringskassan.

Vegatus AB
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel: 08-122 000 20
www.vegatus.se

www.vegatus.se