Etikettarkiv: Radiumhemmets Forskningsfonder

Kostnadseffektiv organisation

Foto: Gustav Anestam

Radiumhemmets Forskningsfonders kansli är en liten och kostnadseffektiv organisation som svarar för den operativa och administrativa driften av fondernas verksamhet. I detta ingår även administrationen och personalansvaret för personal anställda i forskningsprojekt som stöds av fonderna. Kansliet är beläget nära forskningen på Karolinska Institutet.

Vi som arbetar på kansliet

Karin Friman, generalsekreterare
Verena Vesic, ekonomichef
Sinta Cronquist, kommunikationsansvarig
Mariann Eklund, handläggare

Radiumhemmets Forskningsfonder

Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar klinisk patientnära cancerforskning – som sker i nära anslutning till sjukvården och vars resultat inom en nära framtid kan förväntas komma cancerpatienterna till nytta.
Under 2021 hade Radiumhemmets Forskningsfonder möjlighet att dela ut sammanlagt 82 miljoner till cancerforskningen. Fondernas stöd ges årligen till ett brett urval av forskningsprojekt inriktade på specifika cancerdiagnoser, framtagande av förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper.
Just nu stödjer fonderna 184 cancerforskare med ett eller flera pågående projekt. De två senaste åren har vi även gett stöd till enskilda, framstående forskare för att ytterligare främja forskningen på sikt. Detta har gjorts genom att bland annat initiera och delfinansiera nya professorstjänster på Karolinska Institutet samt finansiera forskningstid för kliniskt verksamma doktorander inom cancerområdet.
Radiumhemmets Forskningsfonder består av Sveriges två äldsta cancerfonder, Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928). De forskningsanslag som delas ut kommer från avkastning på fondernas kapital samt gåvor och testamenten från allmänheten.
Läs mer om oss på www.rahfo.se

Vårt stöd i kampen mot cancer

• 82 miljoner till klinisk patientnära cancerforskning under 2021
• 184 forskare får just nu stöd till ett eller flera projekt
• 5 professurer inom cancerområdet inrättas på KI
• 36 kliniskt verksamma doktorander har hittills fått forskningstid finansierad
• 112 år av insatser för att fler ska överleva cancer

Styrelser och forskningsnämnd

Cancerföreningen i Stockholm

Harriet Wallberg, professor och tidigare rektor vid Karolinska Institutet, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Cecilia Schelin Seidegård, tidigare landshövding, ordförande


De båda fondernas styrelser har ett tätt samarbete och en gemensamt utsedd forskningsnämnd. Nämnden består av elva professorer med lång erfarenhet och stor kompetens inom olika delar av dagens cancerforskning.

Ordförande

V. Peter Collins, professor University of Cambridge

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, professor Karolinska Institutet och överläkare Karolinska Universitetssjukhuset


Att testamentera kan rädda liv

Genom att testamentera kontanter, aktier eller din bostadsrätt hjälper du Radiumhemmets Forskningsfonder att rädda liv.

Med en testamentsgåva till oss möjliggör du ytterligare forskning och bidrar till bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.

Mer information

Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på www.rahfo.se eller via 08-545 425 50.

Lämnar över stafettpinnen efter 30 år

Professor emeritus Bertil Hamberger. Foto: Håkan Flank

1971 när Bertil Hamberger började som kirurg var datortomografi knappt påtänkt, och titthålskirurgi, magnetkamera och modern molekylärbiologi ännu i sin linda. Med sin långa erfarenhet och breda kunskap utgör han en spännande länk mellan nutiden och det förflutna.

Professor emeritus Bertil Hamberger har arbetat för Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset under mer än ett halvt sekel. Parallellt med sitt kliniska arbete och sin egen forskning har Bertil Hamberger åren 1990–2020 varit styrelseledamot i Cancerföreningen i Stockholm, som tillsammans med Konung Gustaf V:s Jubileumsfond utgör Radiumhemmets Forskningsfonder.
Han konstaterar att fonderna under sina mer än hundra år gjort stora insatser för cancervård och cancerforskning vid Karolinska sjukhuset.

”Fonderna finansierar ett antal forskartjänster, från doktorandtjänster till professurer, för att förbättra möjligheten för forskning i vården.”

Radiumhemmet, CCK och PCM
– Den viktigaste händelsen före min tid var bygget av Radiumhemmet som invigdes 1938.
En annan viktig milstolpe i fondernas historia, och som Bertil Hamberger varit med att arbeta fram, är CancerCentrum Karolinska, CCK.
– Det var en oerhört stor och viktig satsning. Sedan måste jag även nämna PCM, Personalised Cancer Medicine som är väldigt betydelsefull för framtidens cancerforskning och cancervård. Vidare finansierar fonderna ett antal forskartjänster, från doktorandtjänster till professurer, för att förbättra möjligheten för forskning i vården.

Teamarbete
Under senare år har Bertil Hamberger haft rollen som rådgivare åt Radiumhemmets forskningsfonder. Till sommaren har han dock bestämt sig för att lämna över stafettpinnen för gott. Det han kommer att sakna mest är vänner och kollegor.
– Jag trivs med teamarbete. Radiumhemmets Forskningsfonder består ju av två fonder och för ett antal år sedan lyckades jag tillsammans med några kollegor slå ihop de båda forskningsnämnderna till en gemensam nämnd. Vi lyckades också driva igenom att vissa av styrelsesammanträdena numera är gemensamma. Avslutningsvis ser jag verkligen med glädje tillbaka på den ökande samverkan mellan Radiumhemmets Forskningsfonder och ledningarna för Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset.

Sextionio miljoner till forskningen

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Varmt tack för alla gåvor som kommit in till Radiumhemmets Forskningsfonder under det gångna året! Tillsammans utgör de ett viktigt ekonomiskt tillskott som möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer.

Under 2018 hade Radiumhemmets Forskningsfonder möjlighet att dela ut totalt 69 miljoner kronor i stöd till cancerforskning. Anslag tilldelades flera projekt med fokus på cancer i specifika organsystem, till exempel bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, prostatacancer, kolorektalcancer, sarkom och leukemi. Stöd gick även till projekt som syftar till mer generellt förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper.
Gemensamt för forskningsprojekten är att de alla inkluderar nyfikna och envisa forskare som drivs av att nå forskningsresultat som inom en snar framtid kan komma patienter till nytta – så kallad patientnära forskning.
Det är med stolthet som vi på de följande sidorna presenterar några av de forskningsprojekt och forskare som fick stöd under året.

Välkommen att följa vår kamp mot cancer!
Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Vill du veta mer om prostatacancer?

Prostata_omslag_2016_skuggaInformationsbroschyren Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns att beställa kostnadsfritt på vår hemsida. Broschyren om den vanligaste cancer­formen bland män är uppskattad och under 2019 pågår arbetet med en ny, reviderad utgåva.

Klicka här för att beställa broschyren


De vanligaste cancer­sjukdomarna 2017

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 personer i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. 32 898 män och 28763 kvinnor insjuknade.

Antal drabbade individer
• Prostatacancer 10 288
• Bröstcancer 7 824
• Hudcancer 6 786 (exklusive malignt melanom och basalcellscancer) 
• Tjocktarmscancer 4 524
• Lungcancer 4 148
• Malignt melanom i huden 3 933
Hudcancer och malignt melanom är de cancerdiagnoser som ökar mest.
Källa: Cancerfonden


Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller bara undrar över något. Specialistsjuksköterskor svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder. Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Telefonrådgivning: Måndag–fredag 08.30–16.00, lunchstängt 12–13
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se


Att testamentera kan rädda liv

info_testamente_FramsidaGenom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. På så sätt kan dina anhöriga känna sig trygga i att de respekterar din sista vilja. En gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder via ett testamente möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer. Då fonderna är skattebefriade är vi undantagna kapitalvinstskatt vid försäljningar.
Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.


Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna
Tel 08-545 425 50
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

Se även vår hemsida för fler sätt att stödja cancerforskningen.

info_90_Konto_Logo_CMYK

Tillsammans kan vi rädda liv

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
På senare år har de nya immunterapierna revolutionerat behandlingen inom vissa cancerformer. Men det finns fortfarande en rad områden där utvecklingen ännu är i sin linda. För att komma framåt krävs mer forskning och därmed mer forskningsmedel. Varenda krona bidrar till att föra forskningen framåt och inget bidrag är för litet. Under 2017 delade vi ut 75 mkr till cancerforskning.
Under senare år har cancervården gått allt mer mot individuell behandling. Som ett led i den strävan startades hösten 2014, med hjälp av anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder, Personalised Cancer Medicine (PCM) som ska underlätta forskning om individualiserad cancerbehandling vid Karolinska Institutet.
PCM-programmet ska även leda samarbetet med Cancer Core Europe, ett konsortium som inbegriper Karolinska Institutet och består av sju ledande europeiska centra för cancerforskning.
Syftet med samarbetet är att snabbare kunna överföra forskningsframsteg till direkt patientnytta.
Tack för alla gåvor till den patientnära cancerforskningen!

Ulf Lagerström, ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Litet kansli med stort ansvar

Foto: Håkan Flank
Foto: Håkan Flank
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på Radiumhemmet. Kansliet ansvarar för fond­ernas redovisning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän och medlemmar samt administrering av forsknings- och reseanslag, minnesgåvor, donationer och testamenten. Dessutom sköter kansliet administrationen för personal som är anställda inom projekten.

Vi som arbetar på kansliet
Gun-Britt Einar, kanslichef
Verena Vesic, ekonomichef
Mariann Eklund, ekonomiassistent
Marija Pusic, insamlare


Radiumhemmets Forskningsfonder
Sveriges två äldsta fonder för cancerforskning, Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928), ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder.

Det samlade innehavet av värdepapper ger årligen ett genomsnitt på cirka 58 miljoner kronor i avkastning som delas ut till olika cancerforskningsprojekt. 2017 delade fonderna ut 75 mkr. Fonderna stödjer 169 forskare med ett eller flera pågående forskningsprojekt. Inom dessa projekt arbetar i snitt 55 personer heltid. Drygt 130 forskare eller doktorander fick också möjlighet att under 2017 delta i kurser eller kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.
PCM-programmet (Personalised Cancer Medicine) som ska underlätta forskning kring individualiserad cancerbehandling vid Karolinska Institutet, startades hösten 2014 med hjälp av anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Låga administrationskostnader

Att testamentera kan rädda liv
info_testamente_FramsidaGenom att testamentera kontanter, aktier eller din bostadsrätt hjälper du Radiumhemmets Forskningsfonder att rädda liv.

Minst var tredje person kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Drygt 65% av dem som får en cancerdiagnos lever tio år eller längre. En gåva via ett testamente gör att vi kan bota ännu fler.

Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.

Styrelser och forskningsnämnder
Cancerföreningen i Stockholm
Ulf Lagerström, direktör, ordförande

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, ordförande


Forskningsfondernas vetenskapliga nämnder utvärderar och prioriterar forskningsansökningar samt förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv professorer från Sveriges främsta medicinska lärosäten och fungerar som kvalitetsgaranti för forskningsprojekt som stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder.

Ordförande i forskningsnämnderna:
V. Peter Collins, professor vid universitetet i Cambridge

Fondernas vetenskapliga sekreterare:
Docent Anders Ullén, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Alla krafter behövs i kampen mot cancer

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Ulf Lagerström, ordförande Cancerföreningen i Stockholm.
Under lång tid har forskare världen över försökt att lösa cancerns gåta. Idag vet vi att samma tumörsjukdom kan se olika ut hos olika människor, en behandling som fungerar hos en patient kan vara verkningslös hos en annan. Därför är det viktigt att utveckla forskningen kring individualiserad cancerbehandling. PCM-programmet, där PCM står för ”Personalised Cancer Medicine”, startade vid Karolinska Institutet hösten 2014, tack vare medel från Radiumhemmets Forskningsfonder. Målet med verksamheten är att skapa internationell konkurrenskraft i forskning om individualiserad cancerbehandling – rätt medicin till rätt patient vid rätt tillfälle. För att klara det krävs samarbete, för det är i möten mellan olika professioner och i gränslinjerna mellan skilda specialiteter som de stora framstegen görs.

Varmt tack för alla gåvor som kommit in till Radiumhemmets Forskningsfonder under det gångna året. Tillsammans utgör de ett viktigt tillskott till våra skickliga forskare i den patientnära forskningen i kampen mot cancer. Vi är också väldigt stolta över att administrationskostnaderna endast ligger på 4%.

Ulf Lagerström, ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Litet kansli med stort ansvar

Kansliet – en effektiv liten enhet. Mariann Eklund, Marija Pusic, Gun-Britt Einar och Verena Vesic.
Kansliet – en effektiv liten enhet. Mariann Eklund, Marija Pusic, Gun-Britt Einar och Verena Vesic.
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på Radiumhemmet. Kansliet ansvarar för fond­ernas redovisning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän och medlemmar samt administrering av forsknings- och reseanslag, minnesgåvor, donationer och testamenten. Dessutom sköter kansliet administrationen för personal som är anställda inom projekten.

Vi som arbetar på kansliet är:
Gun-Britt Einar, kanslichef
Verena Vesic, ekonomichef
Mariann Eklund, ekonomiassistent
Marija Pusic, insamlare


Radiumhemmets Forskningsfonder
Sveriges två äldsta fonder för cancerforskning, Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928), ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder.

Det samlade innehavet av värdepapper ger årligen ett genomsnitt på cirka 55 miljoner kronor i avkastning som delas ut till olika cancerforskningsprojekt. 2016 delade fonderna ut 59 mkr. Fonderna stödjer 162 forskare med ett eller flera pågående forskningsprojekt. Inom dessa projekt arbetar i snitt 56 personer heltid. Drygt 130 forskare eller doktorander fick också möjlighet att under 2016 delta i kurser eller kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen.

Under 2016 tillsatte fonderna tre 50-procentiga forskartjänster inom området patientnära cancerforskning. Syftet är att ge forskare möjlighet att fördjupa sig och skapa långsiktighet i sin forskning. PCM-programmet har fått ytterligare stöd under året. PCM står för Personalised Cancer Medicine och är en särskild satsning på individualiserad cancerdiagnostik och behandling.

Låga administrationskostnader

info_avkastning_graf

Att testamentera kan rädda liv
info_testamente_FramsidaGenom att testamentera kontanter, aktier eller din bostadsrätt hjälper du Radiumhemmets Forskningsfonder att rädda liv.

Minst var tredje person kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Drygt 65% av dem som får en cancerdiagnos lever tio år eller längre. En gåva via ett testamente gör att vi kan bota ännu fler.

Beställ gärna vår testamentsbroschyr kostnadsfritt på vår hemsida www.rahfo.se eller ring 08-545 425 50.

Information
Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25, 171 11 Solna

Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Tel 08-545 425 50, 020-255 355
www.rahfo.se

www.rahfo.se


Cancerföreningen i Stockholm
Organisationsnummer 815200-2583
PlusGiro: 90 06 90-9

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Organisationsnummer 802005-0947
PlusGiro: 90 08 80-6

info_90_Konto_Logo_CMYK