Etikettarkiv: Kancera

Kancera får allt fler pusselbitar på plats

Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd. Foto: Thomas Henrikson
Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd. Foto: Thomas Henrikson
– Vi vill utveckla en ny generation läkemedel mot cancer som slår mot tumörernas förmåga att utveckla resistens. Ju fler angreppssätt du har mot samma sjukdom, desto bättre är det, konstaterar Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och medgrundare till Kancera.

Kancera är världsledande i utvecklingen av syntetiska läkemedel mot den cancerspecifika tillväxtfaktorn ROR. Under förra året publicerades en artikel om bolagets ROR-molekylhämmare i den ansedda vetenskapliga tidskriften Leukemia.
– Artikeln är en viktig milstolpe som konfirmerar att vi nu har två pre-kliniska läkemedelskandidater i projektet. Publiceringen har även gett ringar på vattnet i form av nya forskningssamarbeten som innebär att vi nu får möjlighet att pröva våra läkemedelskandidater på flera cancerindikationer, säger Thomas Olin, vd.
Det ena spin-off projektet är kopplat till MD Andersson Cancer Center och inriktat på storcelliga lymfom. Det andra projektet, som drivs av forskare vid universitetet i Tammerfors, har fokus på äggstockscancer. Kancera har under det gångna året även inlett samarbete med läkemedelsbolaget Grunenthal för att vidareutveckla Kanceras HDAC-hämmare, som visat sig kunna påverka sjukdomsprocesser som inflammation, smärta och cancer.

Fractalkine
Ett annat av Kanceras projekt är riktat mot fractalkine-systemet för behandling av inflammatoriska tillstånd. Kancera har redan genomfört en lyckad fas I-studie som visat att läkemedelskandidaten KAND567 slår effektivt på Fractalkinesystemet vid doser som är väl tolererade i människa. Inom inflammationsområdet förbereds KAND567-projektet nu en fas IIa-studie inom kardiovaskulär sjukdom. Inom cancerområdet undersöker Kancera tillsammans med forskare på Karolinska Institutet om reglering av Fractalkinesystemet kan bidra till immunsystemets förmåga att känna igen och angripa tumörer.
– Vi har även genomfört en biomarkörstudie på lymfompatienter som visar att deras fractalkinesystem är aktiverat på ett speciellt sätt. Nästa steg blir mer funktionell forskning om hur ett läkemedel som blockerar fractalkine­systemet eventuellt skulle kunna mota sjukdomen, förklarar Håkan Mellstedt.
De tekniska förutsättningarna för att ha ett läkemedel på marknaden inom fem år finns på plats. För att det ska bli verklighet krävs fler partnerskap och att biologin fortsätter att stödja den positiva utvecklingen.
– Pusselbitarna blir allt fler, men för att finna dem som saknas måste det till kliniska prövningar. Idag har vi kommit så långt att vi kan se konturerna av en effektiv produkt, fastslår Håkan Mellstedt.

Kancera
I Kancera förenas akademi och industri. Läkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar utvecklas i laboratorier i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Ett övergripande mål är att utveckla en helt ny generation läkemedel mot cancer som slår mot de egenskaper som gör tumörer resistenta mot dagens tillgängliga behandlingar.

Kancera AB
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Tel: 08-50 12 60 80
www.kancera.se

Kancera ett steg närmare banbrytande behandlingar

Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd för Kancera. Foto: Thomas Henrikson
Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd för Kancera. Foto: Thomas Henrikson
Kancera arbetar med att utveckla en ny generation banbrytande läkemedel mot cancer.
– Våra substanser har potential att göra stor skillnad för cancerpatienter världen över, fastslår Thomas Olin, vd.

Kancera ligger i framkanten av ett expansivt fält inom immunmodulering. Ett projekt är riktat mot Fractalkine-systemet som går ut på att påverka immunsystemets förmåga att känna igen och angripa tumörer samt stoppa cancerceller som tillägnat sig immuncellers förmåga att invadera friska vävnader. Under senaste året har bolaget avslutat en klinisk fas I-studie som visat på goda resultat.
– Studien visar att vår substans, KAND567, kan blockera immunceller som har observerats i samband med snabbt fortskridande former av blodcancer. Med dessa resultat som utgångpunkt har vi nyligen tagit nästa steg och startat en studie i samarbete med forskare på CancerCentrum Karolinska. Denna studie syftar till att ytterligare förstå sambandet mellan immunceller och lymfom och därmed utgöra en bas för en planerad fas II-studie, berättar Thomas Olin.
Studien leds av Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och medgrundare till Kancera.
– Vi arbetar nu med att identifiera en markör i syfte att välja ut den patientgrupp som har mest nytta av behandlingen. Det senare spåret har en nära koppling till Radiumhemmets Forskningsfonders satsning på PCM, Precision Cancer Medicine.

Olika angreppsätt
Ett annat projekt i Kanceras utvecklingsportfölj är ROR-projektet, även det inriktat mot lymfom.
– De båda projekten representerar två helt olika verkningsmekanismer. En terapi som får tumören att eliminera sig själv och gå i regress, och en annan som hjälper patientens immunsystem att ta kontroll över sjukdomen. Sammantaget innebär det att vi angriper cancer från två olika håll, säger Håkan Mellstedt.
Inom tre år hoppas de att Kanceras nya behandlingskoncept ska ha prövats på patienter.
– Om allt går som vi beräknar kommer våra terapier att få ett snabbspår av Läkemedelsmyndigheterna. Behovet av läkemedel med nya verkningsmekanismer är stort och den dagen Kanceras läkemedelskandidater har nått hela vägen kommer de att göra stor skillnad för patienter som drabbats av lymfom, fastslår Thomas Olin.

Kancera
I Kancera förenas akademi och industri. Läkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar utvecklas i laboratorier i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Ett övergripande mål är att utveckla en helt ny generation läkemedel mot cancer som slår mot de egenskaper som gör tumörer resistenta mot dagens tillgängliga behandlingar.

Kancera AB
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Tel: 08-50 12 60 80
www.kancera.se

Kancera utvecklar morgondagens cancerläkemedel

Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd för Kancera. Foto: Thomas Henrikson
Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och Thomas Olin, vd för Kancera. Foto: Thomas Henrikson
– Utvecklingen inom leukemi går snabbt, det har kommit nya behandlingar men det räcker inte. Vi behöver läkemedel med andra verkningsmekanismer än de som redan finns, säger Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi och medgrundare till Kancera.

Ett av Kanceras forskningsprojekt handlar om ROR-hämmande substanser som kan omprogrammera cancer så att tumören destruerar sig själv.
– Vi har genom studier på patientmaterial lärt oss hur muterade cancerceller från patienter med långt framskriden sjukdom kan övervinnas och även om vilka verkningsmekanismer som krävs för att uppnå detta. Just nu pågår arbete med att optimera läkemedelskandidaten för att i nästa steg kunna använda den vid terapiutveckling i människa, berättar Håkan Mellstedt.
Kanceras upptäckt har visat sig kunna ha betydelse inte bara för leukemi, utan även för solida tumörer som lung-, bröst- och äggstockscancer.
– Vi har idag två läkemedelslika substanser som i nästa fas utvärderas och därefter väljs en som ska gå in i regulatoriska toxikologiska studier för att bereda väg för den fortsatta kliniska utvecklingen, säger Håkan Mellstedt.

Immunterapi
Ett annat spännande forskningsspår är det så kallade Fractalkine-projektet. Här handlar det om att påverka immunsystemets förmåga att känna igen och angripa tumörer, och även stoppa cancerceller som har tillägnat sig immuncellers förmåga att invadera friska vävnader.
– Det medfödda immunförsvaret är viktigt för vårt försvar mot omvärlden. Men ett missriktat immunsystem kan däremot leda till att tumörer tillväxer och att autoimmuna sjukdomar utvecklas. Med KAND567, Kanceras blockerare av Fractalkine-systemet, hoppas vi kunna styra immunsystemet till att angripa tumörer och få auto­immuna sjukdomar att läka ut, säger Thomas Olin, vd.
Sammantaget representerar Kanceras projekt två grenar av framtidens behandling mot cancer. En terapi som får tumören att eliminera sig själv och därmed gå i regress, och en som hjälper patientens immunsystem att ta kontroll över sjukdomen.
– Tillsammans tror jag att dessa två angreppssätt kommer att bidra till att göra cancersjukdomar, som idag är svårbehandlade, till kroniska sjukdomar som man lever långa och normala liv med. Den dagen våra substanser har gått hela vägen fram till färdiga läkemedel kommer det att innebära stor skillnad för cancerpatienter världen över, fastslår Thomas Olin.

Kancera
I Kancera förenas akademi och industri. Målet är att utveckla en ny generation läkemedel mot cancer som slår mot de egenskaper som gör tumörer resistenta mot dagens tillgängliga behandlingar. Kancera har fått godkännande för start av klinisk Fas 1-prövning av sin läkemedelskandidat i Fractalkine-projektet.

Kancera AB
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Tel: 08-501 260 80
www.kancera.se

www.kancera.se