Etikettarkiv: Individanpassad

Hallå där Olli Kallioniemi!

Olli Kallioniemi, professor i molekylär precisionsmedicin och direktör för SciLifeLab.
Olli Kallioniemi, professor i molekylär precisionsmedicin och direktör för SciLifeLab.

Hallå där Olli Kallioniemi, professor i molekylär precisionsmedicin och direktör för SciLifeLab.

Vilka anser du vara de största utmaningarna för dagens cancer­forskning?
– Att individualisera behandlingen. Alla är överens om att det är dit vi måste nå men det finns stora utmaningar längs vägen. Forskningen har kommit långt, vi vet att varje tumör har ett eget genuttryck, vi kan förstå cancer utifrån varje patients perspektiv och se skillnaderna. Problemet är att vi inte till fullo kan omsätta all den kunskapen i klinisk nytta.

Vad kan göras för att forskningsframsteg snabbare ska komma till nytta för patienterna?
– Under senare tid har vi sett hur det globala forskarsamhället gått samman och gjort gemensam sak för att hitta effektiva behandlingar mot covid-19. All data delas i realtid och slutsatser publiceras på bara några dagar. Här handlar det inte om att vara först med en upptäckt utan om hur vi bäst kan hjälpa patienterna. Detta skulle jag vilja se även inom cancerforskningen. Nu vet vi att det är möjligt, det ska inte behöva ta tio år innan forskningsframsteg kommer patienterna till godo, de ska komma till användning så fort som möjligt.

”Det ska inte behöva ta tio år innan forskningsframsteg kommer patienterna till godo, de ska komma till användning så fort som möjligt.”

Vad har SciLifeLab för roll i framtidens cancerforskning?
– Vi har under senaste månaden samordnat en storsatsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som anslagit 110 miljoner kronor till forskningsinsatser med inriktning på Coronaviruset. Arbetet har gett oss en massiv överblick över de resurser och kompetenser som finns inom landet och som kan avsättas för covid-19-relaterad forskning. Detta är lite av vad vi skulle vilja göra även inom cancerområdet, det vill säga samordna forskares input, teknologiska kunskaper och den data som kommer ut av forskningen. Genom att koordinera och stärka samarbeten vill SciLifeLab inspirera och bidra till kampen mot cancer och andra sjukdomar.

Du har en bakgrund som läkare och forskare, vad är det som driver dig i ditt arbete?
– Att göra skillnad och bidra till att skapa en miljö där god vetenskap möter patientbehov. En kollega gav mig en gång följande kloka råd: ”Oroa dig inte för mycket över vad som är möjligt och inte, ägna dig istället åt att fundera över vad som är bra för patienten.” Som forskare ägnar man mycket tid och kraft åt teoretiska och tekniska göromål som kan tyckas vara långt från patientledet, men det är viktigt att komma ihåg vad det man sysslar med ska leda till i framtiden.

Siktar på nollvision

Jonas Bergh, professor och överläkare vid cancertemat, bröstcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.
Jonas Bergh, professor och överläkare vid cancertemat, bröstcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det bör vara nollvision vad gäller återfall i bröstcancer. Pessimister hävdar att det är omöjligt, men om jag lyssnat på det örat hade jag ägnat mig åt något annat, säger Jonas Bergh, professor och överläkare vid cancertemat, bröstcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ett av Jonas Berghs många forskningsprojekt är inriktat på att identifiera nya prognostiska och behandlingsprediktiva markörer för att bättre kunna välja rätt behandling i rätt dos till varje patient. Ett annat forskningsspår har fokus på varför vissa patienter får många biverkningar av cytostatikabehandling och andra inte.
– Detta beror givetvis på något. Vi vill med hjälp av modern molekylärbiologi ta reda på vad det är som gör att vissa människor omsätter och bryter ner sina mediciner snabbare än andra. Vi har arbetat med detta ganska länge och gjort ett par kliniska studier där vi gett behandlingsdoser i tätare intervall och/eller anpassat doserna för varje individ på basen av tolerans för att reducera över- och underbehandling. Resultaten så här långt pekar på att täta och individanpassade doser av kemoterapi indikerar en trend till något reducerad risk för återfall och att dö i bröstcancer, möjligen av störst värde för överviktiga patienter. Dos-tät terapi resulterar i kliniskt statistiskt signifikanta fynd i en individbaserad metaanalys som genomfördes i Oxford.

”Vi vet mer och därigenom kan vi forskare vara mer precisa i våra frågeställningar och analyser.”

Kombinationsbehandling
Ytterligare ett forskningsspår handlar om att kombinera olika typer av behandling. I ett aktuellt projekt har Jonas Bergh tillsammans med forskaren och kollegan Theodoros Foukakis visat att en kombination av kemoterapi och immunterapi krympte tumörer betydligt bättre än enbart kemoterapi hos kvinnor med trippelnegativ bröstcancer.
– Trippelnegativ bröstcancer innebär att tumören inte är hormonkänslig, vilket begränsar behandlingsmöjligheterna till operation, cellgifter, antikroppar och strålbehandling, förklarar Jonas Bergh.
I nästa steg vill de båda forskarna, i samarbete med Renske Altena som är ansvarig för denna studie, undersöka om liknande resultat kan nås hos patienter med HER2-positiv bröstcancer.
– Vi vill studera om man genom att kombinera immunterapi och cytostatikabehandling kan krympa tumörerna ännu bättre och, i bästa fall, på så vis få all cancer att försvinna för flertalet av patienterna.
Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att göra omfattande analyser på kort tid, vilket lett till stor kunskapsutveckling inom området.
– Vi vet mer och därigenom kan vi forskare vara mer precisa i våra frågeställningar och analyser. Samtidigt ger varje ny upptäckt upphov till hundra nya frågor. Min förhoppning för framtiden är att kvinnor med bröstcancer inte ska få återfall, och om de ändå får det ska vi ha smarta behandlingar så att de får leva väldigt länge och med så få besvär som möjligt, fastslår Jonas Bergh.

Merck i frontlinjen för nya cancerbehandlingar

Från vänster: Annika Ericson, Head of Oncology och Markus Finzsch, Medical Director på Merck i Sverige. Här tillsammans med kollegorna Suzanne Bergman, Lynda Verstege och Håkan Dalvik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Från vänster: Annika Ericson, Head of Oncology och Markus Finzsch, Medical Director på Merck i Sverige. Här tillsammans med kollegorna Suzanne Bergman, Lynda Verstege och Håkan Dalvik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Allt fler cancerpatienter botas. Andra kan leva mycket länge med sin sjukdom.
Merck har i 350 år arbetat för människors hälsa. Idag ligger man i frontlinjen för läkemedel mot en rad svåra tumörformer och andra allvarliga sjukdomar.

Cancerfallen ökar kontinuerligt i hela världen och i Sverige får omkring 60 000 personer om året en cancerdiagnos. Samtidigt har överlevnaden i cancer förbättrats avsevärt under de senaste årtiondena och idag botas omkring 60 procent av alla cancerpatienter i Sverige.
– Jag har sett en fantastisk utveckling under min karriär. Allt fler cancerformer botas helt och många andra övergår till att bli mer av kroniska sjukdomar, som man kan hålla i schack genom olika behandlingar. Det är stor skillnad mot när jag började inom läkemedelsindustrin i början av 1990-talet, säger Annika Ericson, biolog och Head of Oncology på Merck AB i Sverige.
– Med det sagt så är det viktigt att framhålla att det kvarstår stora utmaningar. Merck ligger i framkant för att ta fram nya, innovativa läkemedel mot svåra sjukdomar och det är väldigt givande att få vara en del av den utvecklingen och bidra till att patienter får längre och friskare liv.

Långa anor
Merck firar i år sitt 350-årsjubileum och företaget kan se tillbaka på en lång historia som pionjär inom en rad olika områden. Företaget grundades 1668 av den tyske apotekaren Friedrich Jacob Merck och är därmed världens äldsta fortfarande verksamma läkemedelsbolag. Inom onkologi arbetar man bland annat med läkemedel mot tumörer i huvud och hals, kolorektal cancer och den ovanliga och aggressiva hudcancern merkelcellscarcinom. FoU inom Merck omfattar dock ett brett spektrum av olika cancerformer, och trots att Merck inte tillhör de allra största läkemedelsbolagen så är det ett av de mest forskningsintensiva med en mycket omfattande preklinisk och klinisk forskning, i Sverige och globalt.
– Onkologi är ett område i stark utveckling och vi har flera lovande produkter i vår ”pipeline”. Mercks mission är att utveckla fler effektiva behandlingsmöjligheter och att arbeta för att dessa ska bli tillgängliga för patienterna på en bred basis, säger Markus Finzsch, Medical Director för Merck i Sverige och molekylärmedicinare i botten.
Just att ge patienter tillgång till lovande nya preparat är en viktig del av Mercks uppdrag. Idag är det ofta en komplicerad och tidskrävande process att få ett godkänt preparat ut i den kliniska verkligheten i landsting och regioner, så att patienter kan dra nytta av dem. Processer för introduktion av nya läkemedel är på många ställen helt lokala. Detta innebär en stor spridning i användning av nya effektiva läkemedel trots att Sverige är ett så pass litet land, vilket är anmärkningsvärt.
– Prissättningen är en oerhört viktig fråga för en rättvis och jämlik vård i Sverige. Vi förhandlar såväl i nationella upphandlingar som med varje enskild region vid behov. Målet är alltid att minska ledtiden mellan att ett läkemedel blir godkänt av EU och att det kan börja användas lokalt i Sverige, förklarar Markus Finzsch.

Individanpassat
Idag är trenden att cancerbehandlingar blir mer och mer individanpassade. Immunterapi, där man aktiverar kroppens eget immunförsvar för att angripa tumörcellerna, är ett område där det skett stora framsteg under senare år. Ett annat är upptäckten av olika biomarkörer i tumörceller. Genom att utveckla antikroppar mot dessa kan cancerbehandling effektiviseras och skräddarsys, berättar Annika Ericson och Markus Finzsch.
– Som patient är det viktigt att hålla sig informerad och rådgöra med sin läkare om nya mediciner eller möjligheten att delta i kliniska studier. Det händer väldigt mycket inom onkologi och det finns all anledning att känna optimism och tillförsikt.

Merck
Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom onkologi, neurodegenerativa sjukdomar, fertilitet, endokrinologi och reumatologi. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov av förbättrade behandlingsmetoder.

Merck AB
Tel: 08-562 445 00
E-post: medinfo.nordic@merckgroup.com
www.merckgroup.com
www.merck.se