Presentation
CancerCentrum

Vi måste tala med en röst för att effektivt bekämpa cancer

Publicerad 24 maj 2021
Foto: Johan Marklund
Ulrik Ringborg, professor emeritus vid Karolinska Institutet, generalsekreterare i European Academy of Cancer Sciences samt verkställande ledamot i CCK-stiftelsens styrelse. Foto: Johan Marklund
Ulrik Ringborg, professor emeritus vid Karolinska Institutet, generalsekreterare i European Academy of Cancer Sciences samt verkställande ledamot i CCK-stiftelsens styrelse. Foto: Johan Marklund

– Europa måste tala med en röst när det gäller cancerforskning, och då talar jag både om framtida strategier och de forskningsinfrastrukturer som fordras, säger Ulrik Ringborg, professor emeritus vid Karolinska Institutet, generalsekreterare i European Academy of Cancer Sciences samt verkställande ledamot i CCK-stiftelsens styrelse.

Företrädare från europeiska cancercentra har ägnat de senaste 25 åren åt att genom olika europeiska initiativ skapa en gränsöverskridande samverkan i kampen mot cancer, som är den sjukdom som dödar flest människor globalt.
– Policy- och strategifrågor har en avgörande roll i samordningsprojekt på EU-nivå. Därför bildade vi 2009 European Academy of Cancer Sciences, en europeisk organisation med legal hemvist i Sverige, ett oberoende rådgivande organ bestående av 250 framstående onkologer och cancerforskare.
Akademins administration har nu flyttat till CCK-byggnaden, som numera även rymmer Radiumhemmets forskningsfonders kansli och Nya Karolinska Sjukhusets laboratorier för klinisk patologi.
– Just nu pågår även positiva diskussioner med Stockholms universitet i hopp om att kunna samla radiofysikforskningen i CCK-byggnaden. Dessutom kommer delar av projektet Personalised Cancer Medicine (PCM) att flytta in i lokalerna. Ingemar Ernberg och Rolf Lewensohn i PCMs ledning arbetar med planeringen för att PCM-verksamheten skall omfatta cancerbehandling med läkemedel, immunterapi och strålterapi och hur CCK-byggnaden skall kunna bidraga med att stärka infrastrukturen för denna verksamhet.

Ny cancerdeklaration
European Academy of Cancer Sciences deltar aktivt med rekommendationer till Europeiska kommissionen för framtida cancerforskning.
– Akademin medverkade i planeringen och genomförandet av European Cancer Research Summit i Porto i början av maj, en strategisk konferens initierad av Europeiska kommissionen och Portugal, som för närvarande har ordförandeskapet i EU. Här diskuterades specifikt infrastrukturerna för cancerforskningen på europeisk basis.
Höjdpunkten vid det europeiska toppmötet om cancerforskning var, enligt Ulrik Ringborg, presentationen av ”Porto Declaration” avseende infrastrukturstöd till PCM-forskning.
– Denna förklaring syftar till att uppmana EU-kommissionen, nationella regeringar, forskare, patientorganisationer och alla intressenter att verka för att bygga ut den infrastruktur som fordras för en innovativ, translationell cancerforskning gällande såväl terapi, prevention och diagnostik som uppföljning.
CCK-stiftelsens styrelse får en kontinuerlig uppdatering av pågående internationella aktiviteter för att stärka cancerforskningen och är starkt motiverad att bidra med ett komplement för utvecklingen av innovativ translationell cancerforskning i Stockholmsregionen.
En nära koppling till sjukvården är en förutsättning för translationell cancerforskning. Ett faktum som ligger till grund för ackrediteringsprogrammet för Comprehensive Cancer Centres (CCCs), som arbetades fram i början av 2000-talet och togs i bruk 2006.
– Idag är 34 europeiska centra, inklusive Karolinska, CCC-ackrediterade. Dessa centra har förbundit sig att koppla ihop forskning och sjukvård, med målsättningen att öka innovation i cancersjukvården.

Framtidsutmaning
Ulrik Ringborg konstaterar att framtidens onkologer kommer att arbeta med 200–300 olika cancerdiagnoser som vardera sönderfaller i ett stort antal undergrupper.
– Mycket talar för att vi i framtiden kommer att utveckla nya diagnoser, inte som idag bröstcancer eller lungcancer, utan baserade på tumörens molekylära egenskaper som hjälp att individualisera behandling. För detta krävs en väl utvecklad molekylär tumördiagnostik och infrastruktur. Det finns inget centrum som enskilt kan utveckla PCM-forskning eftersom den kritiska massan saknas. Därför måste det finnas centra som är likvärdiga när det gäller infrastruktur och forskningsstrategier för att på så vis kunna slå samman data och samarbeta för att nå en tillräcklig kritisk massa. Detta fordrar samverkan över både disciplins- och nationsgränser, avslutar Ulrik Ringborg.

CancerCentrum – Karolinska universitetssjukhuset

CancerCentrum Karolinska, CCK, är en stiftelse som uppfört en byggnad för experimentell/translationell cancerforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset. PCM-forskningen ställer stora krav på infrastruktur. Nätverk med basala och kliniska forskare både nationellt och internationellt fordras för utveckling av translationell forskning, som innebär att nya forskningsrön för bättre dia­gnostik och behandlingsmetoder snabbare kan nå patienter.

CancerCentrum Karolinska
Nya Karolinska Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00

www.karolinska.se

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)