”Modern cancerforskning kräver ny och avancerad infrastruktur”

Publicerad 19 maj 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank

Claes Karlsson, programdirektör för PCM-programmet och Matthias Löhr, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.
Claes Karlsson, programdirektör för PCM-programmet och Matthias Löhr, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.
– Syftet med PCM-programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för internationellt konkurrenskraftig forskning inom individualiserad cancerbehandling. Samarbetet med våra fyra pilotprojekt är ett viktigt led i det arbetet, säger Claes Karlsson, programdirektör.

PCM-programmet vid Karolinska Institutet startade hösten 2014, tack vare medel från Radiumhemmets Forskningsfonder. PCM står för ”Personalised Cancer Medicine”, ett begrepp som blivit allt mer relevant i takt med att utvecklingen inom tumörbiologin gått kraftigt framåt. Idag kan forskare med teknikens hjälp studera tumöravvikelser på individnivå vilket öppnar möjligheter för mer precis prognos och behandling.
Det övergripande målet med detta initiativ är att skapa internationell konkurrenskraft i forskning om individualiserad cancerbehandling. För att klara det krävs samarbete över många gränser.
– Den nya forskningen kräver en helt annan infrastruktur än traditionell forskning. Att identifiera specifika avvikelser och behandla utifrån deras betydelse för tumörers överlevnad, kräver avancerad diagnostik, specificerad behandling och inte minst modern teknisk utrustning där utvecklingen är snabb och därför kapitalintensiv. Ur ett patientperspektiv är det dessutom mycket viktigt att handläggningstiderna är korta. Det går inte att härbärgera allt detta inom en traditionell forskargrupp eller institution. För att klara uppgiften måste det till samarbete lokalt, nationellt och internationellt, säger Claes Karlsson.

Fyra projekt
En viktig milstolpe för programmet var identifieringen av fyra pilotprojekt. Dessa har efter noggrann bedömning utvalts av internationellt ledande cancerforskare. Totalt har 6,6 miljoner delats ut till forskning om individualiserad cancerbehandling. Samtliga projekt studerar betydelsen av specifika avvikelser i enskilda individers tumörvävnad. Avvikelser som sedan kan leda till individuella behandlingsrekommendationer.
– PCM-programmet delfinansierar projekten, där en viktig del är att bygga kunskap som sedan kan bilda skola och utgöra modell för andra forskare inom området individualiserad cancerbehandling, säger Claes Karlsson.
Matthias Löhr, överläkare och professor vid Karolinska Institutet är forskningsledare för ett av de utvalda projekten.
– Det är mycket inspirerande att projekten bedömts av internationella experter från stora europeiska centra. Det är ett viktigt erkännande och ger oss extra kraft att arbeta vidare med PCM-forskning här i Stockholm.
Han poängterar att alla är överens om att framtidens cancerbehandling kommer att vara mycket mer individualiserad än idag. Men vägen dit är komplicerad och kräver nya samarbetsprojekt, såsom PCM-programmet.
– Alla saknar en viss erfarenhet av detta forskningsfält, därför är det så viktigt att skapa en lärande organisation där man lär av varandra. Vi som arbetar inom pilotprojekten får lära oss den hårda vägen och förhoppningsvis kan vi hitta generaliserbara erfarenheter och se till att sprida den kunskapen genom vårt nätverk, säger Matthias Löhr.

PCM-programmet
Radiumhemmets forskningsfonder avsatte 2014 fem miljoner kronor/år under tre år för att utveckla forskningen kring PCM tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektledare är professorerna Rolf Lewensohn och Ingemar Ernberg, den senare är även ordförande för KI:s Cancernätverk.

PCM-programmet
har delat ut forskningsanslag till fyra forskargrupper vid KI. Forskningsledare för projekten är: Jonas Bergh, Henrik Grönberg, Rolf Lewensohn och Matthias Löhr, samtliga professorer vid KI.

PCM-programmet har även i uppdrag att delta i samarbetet inom Cancer Core Europe. En grupp bestående av sex ledande cancercentra i Europa vars målsättning är att harmonisera den europeiska translationella cancerforskningen.

Ge en gåva till Radiumhemmets Forskningsfonder och stöd livsviktig cancerforskning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. (OBS: Glöm inte att fylla i mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig)

Namn
Jag vill bidra med(Obligatoriskt)

Mitt bidrag är(Obligatoriskt)