Etikettarkiv: Radiumhemmet

69 miljoner kronor till den patientnära cancerforskningen

69 miljoner kronor till den patientnära cancerforskningen

Under 2018 har Radiumhemmets Forskningsfonder delat ut 69 miljoner kronor till patientnära cancerforskning.

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bland annat bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, prostatacancer, kolorektalcancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna ger även infrastrukturstöd till cancerforskningen vid Bioclinicum, till Centrum för kliniska cancerstudier samt till GMP-laboratoriet vid CancerCentrum Karolinska.

Läs mer här om cancerforskningen som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer

Prostatabroschyren – råd, rön och möjligheter

Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor i onkologi vid Karolinska Institutet (Foto: Håkan Flank) och Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet.
Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor i onkologi vid Karolinska Institutet (Foto: Håkan Flank) och Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet.
En man av tio får prostatacancer någon gång under sin livstid. Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter är en skrift som vänder sig till drabbade män och deras anhöriga.

Prostata_omslag_2016_skuggaVarje år upptäcks prostatacancer hos drygt 10 000 män i Sverige, sjukdomen är mannens vanligast förekommande cancerform.
– Med skriften vill vi på ett enkelt sätt informera patienterna och deras anhöriga, men även vårdpersonal och allmänhet, om prostatacancerns uppkomst, diagnos och förlopp. Här finns avsnitt om olika behandlingsalternativ och om för- och nackdelar, både strikt medicinskt och ur livskvalitetssynvinkel. Vi tar även upp olika möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnos, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Det finns ett stort behov av en saklig, aktuell men också inkännande och aktiverande skrift, berättar författarna Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor i onkologi vid Karolinska Institutet samt Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska Institutet
Broschyren kan beställas kostnadsfritt på www.rahfo.se.

Behövs mer individanpassade cancerbehandlingar

Svetlana Bajalica Lagercrantz, överläkare och docent vid Karolinska Institutet och Andreas Pettersson, ST-läkare och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Svetlana Bajalica Lagercrantz, överläkare och docent vid Karolinska Institutet och Andreas Pettersson, ST-läkare och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Förhoppningen är att vår forskning ska bidra till bättre individanpassning av framtidens cancerbehandlingar. Det säger Svetlana Bajalica Lagercrantz och Andreas Pettersson, båda verksamma vid onkologiska kliniken på Radiumhemmet och forskare vid Karolinska Institutet.

Cancer är en komplex sjukdom och behandlingsresultatet kan se olika ut hos olika individer. Ett ännu ganska outforskat forskningsfält är de patienter som svarar exceptionell bra på sin cancerterapi.
– Som kliniker stöter jag ibland på cancerpatienter med spridd sjukdom som efter bara ett par behandlingar inte uppvisar några spår av sjukdom. Vi vet idag inte varför vissa svarar extremt bra på terapi, dels för att det har varit svårt att studera dessa patienter eftersom de är ovanliga, dels för att det inte funnits teknik för att studera dem molekylärt. Vårt forskningsprojekt går ut på att identifiera faktorer som kan hjälpa oss att förutspå vilka cancerpatienter som svarar bra på vilken behandling, förklarar Andreas Pettersson.
En del av studien går ut på att skapa en databas över patienter som idag och i framtiden behandlas vid Radiumhemmet och som det går extremt bra för. Rent praktiskt handlar det om att samla in detaljerad information om sjukdomen, vilken behandling som getts och hur patienterna svarat på behandlingen. Som steg två vill vi sedan samla in arkiverat tumörmaterial från patienterna för molekylära analyser.
–Tanken är att databasen ska fungera som en framtida, gemensam forskningsresurs för läkare och forskare vid Radiumhemmet.
Ett annat forskningsspår handlar om att genom historiska data från befintliga cancerregister studera patienter där terapin fungerat ovanligt bra.
– I första skedet kommer vi att arbeta med data från nationella bröst- och prostatacancerregistret. På sikt hoppas vi kunna inkludera fler cancertyper i studien.
Det ultimata, menar Andreas Pettersson, vore att hitta specifika kliniska faktorer eller mutationer hos tumörerna som ökar kunskapen om vilken patient som kommer att svara på vilken behandling.
– Förhoppningen är att vår forskning på sikt ska bidra till mer individualiserad terapi och därmed bättre bot för alla som drabbas av cancer.

Bättre verktyg
Svetlana Bajalica Lagercrantz, överläkare och docent vid Karolinska Institutet, har inriktat sin forskning på bröstcancer, en sjukdom med huvudsakligen god prognos där den stora majoriteten botas. Dock överbehandlas många patienter för att man ska vara på den säkra sidan. Cancerterapier är ofta mycket krävande och kan ge oönskade biverkningar som allvarliga infektioner, hjärtpåverkan, trötthet och minnessvårigheter samt kan i enstaka fall öka risken för sekundär cancer.
– Min forskning syftar till att vi ska bli bättre på att ge rätt mängd behandling till varje patient.
Ett led i det arbetet är att karakterisera primärtumören för att sedan kunna förutsäga tumörens potentiella aggressivitet och hur sannolikt det är att den kommer att sprida sig. För att klara detta krävs en teknikplattform där man kan detaljanalysera stora mängder gener på en och samma gång.
– Det övergripande målet är att med hjälp av genanalys kunna styra behandlingen. Om allt går som jag hoppas och tror på kan detta vara verklighet i klinik inom tio år, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz.
En stark drivkraft i forskningen är att hon för några år sedan själv drabbades av bröstcancer.
– Jag vet vad man som cancerpatient kan behöva gå igenom i form av tuffa behandlingar och vad de för med sig. Att kunna individanpassa terapin och undvika överbehandling är något jag verkligen brinner för. Viktigt är också att vi blir bättre på att identifiera cancrar med ärftliga orsaker. Här har det under senare tiden kommit en rad nya effektiva behandlingar och vi behöver bättre verktyg för att i förväg kunna avgöra vilken behandling som är rätt för varje enskild individ.

Onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
Den onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största cancerkliniker. Vi har 190 000 patientbesök per år i öppenvård och 3 100 vårdtillfällen inom slutenvård (inneliggande vård). Vi har cirka 450 medarbetare. Organisatoriskt finns verksamheten vid Radiumhemmet i Solna och Danderyds sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00
www.karolinska.se
www.ki.se


radhem_KI_karolinska_logo