Etikettarkiv: Prevention

Effektiv cancervård kräver samarbete

Ulrik Ringborg, professor vid Karolinska Institutet.
Ulrik Ringborg, professor vid Karolinska Institutet.
– För att kunna bedriva en effektiv och högkvalitativ cancervård krävs en sjukvårdsinfrastruktur som stöder forskning både inom individualiserad cancerbehandling och prevention samt nya former av samarbete mellan olika forskningsmiljöer, säger Ulrik Ringborg, professor vid Karolinska Institutet.

EU-projektet EurocanPlatform, startade 2011 som ett samarbetsprojekt mellan 23 forskningsintensiva europeiska cancercentra. Ett konkret resultat är Cancer Core Europe, där Karolinska Institutet, tillsammans med fem andra utvalda forskningsmiljöer, bildade ett långsiktigt europeiskt konsortium i syfte att skapa förutsättningar för att utveckla individualiserad cancerbehandling.
Under de gångna åren har Euro­canPlatform inlett ett samarbete med European Academy of Cancer Sciences.
– Vi har tillsammans utvecklat ett program med vilket man kan kvalitetssäkra och mäta den translationella cancerforskningen i ett Comprehensive Cancer Center, CCC. Det kommer att ha stor betydelse när nya centra ansöker om inträde i Cancer Core Europe, säger Ulrik Ringborg, professor vid Karolinska Institutet och som representerar KI i konsortiet.
I mars i år användes programmet för att utvärdera forskningsmiljöer i Amsterdam och Cambridge som båda är medlemmar i Cancer Core Europe.
– Det finns stort intresse från andra länder att komma in i Cancer Core Europe. Då är det viktigt att vi har tydliga kriterier för vad som gäller.

PCM
För att Karolinska Institutet ska kunna vara en fullvärdig medlem i Cancer Core Europe utvecklas nu PCM-programmet, Personalised Cancer Medicine. Här har KI tillsammans med Radiumhemmets Forskningsfonder gjort en satsning på utveckling av molekylär patologi, upptäckt och utvärdering av biomarkörer för att förutsäga behandlingsresultat och skapa kliniska prövningar kring nya behandlingsprinciper.
– Hela tanken bakom konsortiet är att främja utveckling av individualiserad cancerterapi och PCM-programmet, som leds av Ingemar Ernberg, är ett viktigt led i det arbetet, fastslår Ulrik Ringborg.
Att forskare i CCK, CancerCentrum Karolinska, inom kort flyttar till laboratorier i Nya Karolinska Sjukhuset öppnar ytterligare nya möjligheter i den riktningen.
– Den kliniska patologin stannar kvar på sin befintliga plats i CCK-byggnaden och när de andra lokalerna frigörs hoppas vi kunna skapa en molekylärpatologisk plattform i samarbete med SciLifeLab. Vi får då ännu en viktig pusselbit på plats eftersom den molekylära patologin är en förutsättning för utvecklingen av individualiserad cancerbehandling.

Prevention
Arbetet inom Cancer Core Europe handlar framför allt om att få fram nya individualiserade cancerbehandlingar. Prevention är ett annat viktigt område i kampen mot cancer.
– Tittar du på forskningsbudgeten, både internationellt och i Sverige, är det bara ett fåtal procent som går till cancerprevention. Därför är det mycket glädjande att chefen för WHO:s cancerorganisation har tagit initiativ till att skapa Cancer Prevention Europe, ett konsortium enligt samma modell som Cancer Core Europe.
Ulrik Ringborg berättar att flera oberoende beräkningar visar att man genom att använda och implementera den kunskap som finns, kan minska cancerinsjuknandet med 40 procent, kanske ännu mer.
– Här finns en stark potential som ökar ytterligare om man skapar en forskning som bygger på modern cancerbiologi. Processen med att bygga ett konsortium av centra för att samordna och utveckla forskningen för cancerprevention har nu startat. Karolinska Institutet har uttryckt intresse för att vara en framtida medarbetare i ett sådant europeiskt konsortium och min förhoppning är att detta samarbete ska utvecklas i likhet med Cancer Core Europe.

CancerCentrum Karolinska
CancerCentrum Karolinska, CCK, är ett centrum för experimentell cancerforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset. På CCK kan starka forskargrupper bilda nätverk med kliniska forskare för utveckling av translationell forskning, som innebär att nya forskningsrön med bättre diagnostik och behandlingsmetoder snabbare kan nå patienter. Den fysiska närheten till Radiumhemmet underlättar detta.

CancerCentrum Karolinska
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00

cck_Karolinska_logo

RCC Stockholm-Gotland satsar på preventivt arbete och jämlik vård

Roger Henriksson, chef och Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt på RCC Stockholm-Gotland.
Roger Henriksson, chef och Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt på RCC Stockholm-Gotland.
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland är ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. Verksamheten har fokus på patienternas intressen i alla delar av cancervården och verkar för bättre resultat samt effektivare nyttjande av hälso- och sjukvårdens viktigaste resurser.

– Tre av våra främsta fokusområden är jämlik vård, prevention och tidig upptäckt. Vården utanför de traditionella akutsjukhusen blir allt viktigare aktörer i vårdkedjan för cancerpatienterna, säger Roger Henriksson, chef för RCC Stockholm-Gotland.
RCC Stockholm-Gotland har sedan ett år en unik cancerdatabas, en guldgruva för beslutsstöd i vården som ska säkerställa att alla patienter får rätt och rättvis vård utifrån patientens vilja, behov och förutsättningar. Databasen innehåller data från ett tiotal svenska register.
Cancerdatabasen visualiserar cancervårdens utmaningar och tar ett samlat grepp om regionens cancervård. Informationen ska fungera som ett öppet och transparent beslutsunderlag för politiker och sjukvård, men de ska även tillgängliggöras för patienter och anhöriga.

Nytt Diagnostiskt centrum
– Vårt arbete med tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar innefattar bland annat screening och vårt arbete med Diagnostiskt centrum i Södertälje, säger Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt på RCC Stockholm-Gotland.
På Diagnostiskt centrum vid Södertälje sjukhus genomförs utredningar av patienter med en välgrundad misstanke om allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning inte visat någon säker diagnos, alternativt patienter med en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd. Sedan Diagnostiskt centrum etablerades 2014 har drygt 400 patienter genomgått utredningar.
– Nu pågår arbete inför starten av Diagnostiskt centrum vid Danderyds sjukhus som öppnar hösten 2017. Det ökar vår utredningskapacitet i länet, säger Charlotta Sävblom.

Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare för cancerprevention på RCC Stockholm-Gotland. Foto: Gunilla Sonnebring
Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare för cancerprevention på RCC Stockholm-Gotland. Foto: Gunilla Sonnebring
Uppskattat pilotprojekt i Botkyrka
– Uppskattningsvis 30 procent av alla cancerfall kunde förebyggas genom förändring av levnadsvanor. Primärprevention är därför en viktig del av vårt arbete, diskussioner om levnadsvanor bör genomsyra alla delar av cancervården. En del av vår roll är att samordna och stimulera primärpreventiva insatser, säger Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare för cancerprevention på RCC Stockholm-Gotland.
Pilotprojektet Goda vanor för ett friskare liv, som genomförts i samarbete med Botkyrka kommun och UNESCO, är ett sådant exempel. Syftet var att öka kommuninvånarnas kunskaper kring cancer och vad de själva kan göra för att minska risken att drabbas.
– Under våren har vi genomfört en uppskattad spridningskonferens om det interkulturella informationsprojektet i Botkyrka. I samverkan med Dietisternas Riksförbund har vi arrangerat konferensen Mat och cancer 2017 som stärkte kompetensen kring sambandet mellan kost och cancer hos professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, skola och politik, säger Miriam Elfström.

Cancer – Behandlingsval
Cancer – Behandlingsval

Flera vyer för interaktiv visualisering av data har byggts • Det primära syftet med det interaktiva analysverktyget är att undersöka patientpopulationen med avseende på egenskaper, hälsoutfall, process och resursutnyttjande.  • Verktyget bör primärt användas för att väcka nya tankar och generera hypoteser.  • I det underliggande datasetet finns all information (avidentifierat) och detta dataset kan enkelt läsas in i ett statistikprogram för formella analyser.
Flera vyer för interaktiv visualisering av data har byggts
• Det primära syftet med det interaktiva analysverktyget är att undersöka patientpopulationen med avseende på egenskaper, hälsoutfall, process och resursutnyttjande.
• Verktyget bör primärt användas för att väcka nya tankar och generera hypoteser.
• I det underliggande datasetet finns all information (avidentifierat) och detta dataset kan enkelt läsas in i ett statistikprogram för formella analyser.

Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC) är ett av sex regionala cancercentra i landet. Vårt uppdrag är att bidra i utvecklingen av en sammanhållen, patientfokuserad och jämlik cancervård i hela regionen utifrån den nationella och regionala cancerstrategin. Allt för att kunna ge alla patienter oavsett position i samhället en säker och effektiv cancervård utifrån varje patients förutsättningar och vilja.

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
Box 6909, 102 39 Stockholm
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr
Tel: 08-123 132 00
www.cancercentrum.se/stockholm-gotland

www.cancercentrum.se/stockholm-gotland

Tidig upptäckt ökar chansen att bli frisk

Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Tidig upptäckt av cancer kan öka chansen att förbli frisk, säger Jörgen Boëthius, styrelseordförande och initiativtagare till Vegatus, som erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner.

När Vegatus för två år sedan började erbjuda screening, där friska personer utan symptom undersöks med bland annat helkroppsmagnetkamera för att hitta tidiga tecken på sjukdom, fick initiativet utstå en hel del kritik.
– Det fanns röntgenologer som tyckte det var både dåligt, felaktigt och dumt eftersom undersökningen sannolikt skulle ge många falska positiva svar som skulle ge upphov till onödiga utredningar. Det är fullt rimligt att tro att det skulle kunna vara så. Men nu har vi hållit på i två år och vet att skeptikerna hade fel, säger Jörgen Boëthius.
Till dags dato har 150 patienter genomgått helkropps­screening med magnetröntgen hos Vegatus.

Prevention
Prevention blir en allt viktigare del av kampen mot cancer. Ju tidigare upptäckt, desto bättre är prognosen.
– Så länge tumörerna inte är alltför stora och det inte finns några metastaser kan du i stort sett klara vilken tumör som helst med operation eller fokuserad strålbehandling, säger Jörgen Boëthius.
Att göra magnetröntgen på alla människor för att förebygga cancer anser de flesta vara en samhällsekonomisk omöjlighet. Men Jörgen Boëthius är inte säker på att det i slutänden blir så mycket dyrare.
– Även cancerbehandlingar är kostsamma. Om patienterna kan fångas upp innan sjukdomen blir allvarlig är mycket vunnet, det spar både lidande och samhällsekonomi. Att erbjuda hälsokontroller med en systematisk genomgång av kroppens olika organ med särskild inriktning mot cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar är vårt sätt att bidra till den utvecklingen.

Vegatus
Vegatus erbjuder företagshälsovård och hälsoundersökningar för privatpersoner. De första patienterna togs emot i augusti 2010. Program och hälsokontroller drivs av ansvarig läkare docent Jörgen Boëthius. Läkarmottagningen är privat och ej ansluten till Försäkringskassan.

Vegatus AB
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel: 08-122 000 20
www.vegatus.se

www.vegatus.se