Etikettarkiv: Kronisk Myeloisk Leukemi

Så ska vi slå ut de sista cancercellerna

Leif Stenke och läkarna i hans forskargrupp vill öka KML-patienternas livskvalitet och deras chanser till bot. Fr.v: Daniel Salamon, Aljona Maljukova och Leif Stenke.
Leif Stenke och läkarna i hans forskargrupp vill öka KML-patienternas livskvalitet och deras chanser till bot. Fr.v: Daniel Salamon, Aljona Maljukova och Leif Stenke.

Utvecklingen av tyrosinkinashämmare har inneburit en revolution för behandlingen av KML. Men terapin har sina utmaningar.
– Vi vill hjälpa patienterna inte bara till förbättrad överlevnad, utan även till ett bra liv under terapin och ge ökad chans till bot, säger Leif Stenke, professor vid KI.

Behandlingsutvecklingen inom KML, kronisk myeloisk leukemi, har rönt stora framgångar. Vid millenniumskiftet introducerades nämligen en helt ny målstyrd behandlingsprincip för cancer – tyrosinkinashämmare.
– KML-patienter var de första som fick ta del av terapin och är den grupp som hittills svarat allra bäst på behandlingen. Sjukdomen har därmed blivit något av en prototyp för all cancerbehandling, berättar Leif Stenke, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.
Tack vare tyrosinkinashämmarna gick KML från att vara en cancersjukdom med mycket dålig prognos till att bli mer av en kronisk sjukdom, där flertalet patienter idag kan räkna med nära normal livslängd.
– Vi har bevittnat ett spektakulärt behandlingsgenombrott. Framgången bygger på fynd från både molekylärbiologisk och klinisk forskning som nu fortsätter till nästa steg, säger Leif Stenke.

”Framgången bygger på fynd från både molekylärbiologisk och klinisk forskning som nu fortsätter till nästa steg.”

Utmaningar
För även om KML numera är en sjukdom som de flesta patienter, tack vare oftast livslång medicinering, kan leva med finns det fortfarande stora utmaningar.
– Vi vet idag att tyrosinkinashämmarna håller sjukdomen i schack, men att de ger biverkningar och att leukemiceller ändå finns kvar i kroppen. Det innebär att läkemedlen som håller patienterna symtomfria från KML med tiden kan ge dem andra sjukdomsbesvär, ibland dödliga sådana. Vår forskning handlar om att hjälpa patienterna att snabbt nå ett förbättrat behandlingssvar, så att terapin kan avslutas tidigare och att botchanserna ökar.
I ett aktuellt forskningsprojekt analyserar Leif Stenkes grupp ny målstyrd behandling att adderas till tyrosinkinashämmare för snabb utslagning av kvarvarande leukemiceller hos patienterna.
– Vi ser mycket lovande resultat av kombinationsbehandling i laboratoriemiljön och vill nu ta nästa steg till kliniken. Siktet är inställt på att öka chanserna till bot.

Utvecklar nya cancerterapier med patienten i fokus

Else Krüger Hagen, medicinsk chef för Novartis Oncology i Norden. Foto: Patrik Lindqvist
Else Krüger Hagen, medicinsk chef för Novartis Oncology i Norden. Foto: Patrik Lindqvist
– Vår vision är att förbättra och förlänga livet för cancerpatienter. Att som läkare få arbeta i vetenskapens framkant och bidra till nytt hopp för patienterna är en ynnest, säger Else Krüger Hagen, medicinsk chef för Novartis Oncology i Norden.

Novartis har en lång historia inom onkologi och är idag världens näst största läkemedelsbolag inom området. Verksamheten har fram till dags dato genererat 20 godkända mediciner inom olika typer av cancer. Och mer är på gång, just nu befinner sig inte mindre än 30 molekyler i klinisk utveckling.
För att de lovande läkemedelskandidaterna ska kunna granskas och förhoppningsvis godkännas av läkemedelsverket, och då komma patienterna till nytta, krävs kliniska prövningar.
– Vi har ett bra samarbete med forskargrupper och sjukhus runt om i landet, vi kan inte ensamma driva dessa projekt. Det krävs gemensamma krafter för att ta lovande substanser hela vägen fram till färdiga läkemedel, säger Else Krüger Hagen.

Framtid
För 16 år sedan kom Novartis med en av världens första målinriktade cancerbehandlingar, ett helt nytt läkemedel mot KML, Kronisk Myeloisk Leukemi.
– Tack vare det har den tidigare fatala sjukdomen förvandlats till ett kroniskt tillstånd där de flesta överlever och lever långa, i stort sett normala, liv med sin sjukdom.
Med denna goda erfarenhet som bas arbetar Novartis vidare med att utveckla fler målinriktade läkemedel mot andra cancerformer, som bland annat bröst-, lung- och hudcancer.
Även immunterapi är en viktig del av Novartis portfölj.
– Molekyler inom flera olika cancerformer befinner sig i klinisk prövning. Ett projekt är inriktat på utveckling av ett helt nytt koncept inom området cell- och genterapi. Detta är en immunterapi som går ut på att ta ut T-celler från människan, modifiera dem, för att i nästa steg sätta tillbaka dem i kroppen där de startar sin jakt på cancerceller.
Else Krüger Hagen konstaterar att det idag finns behandlingsalternativ och mediciner som gör att många cancerpatienter kan leva länge med sin sjukdom.
– Det gäller att ha många olika verktyg för att bekämpa cancer. Vi vet att det går, det har framgångarna med vår cancerterapi mot KML visat. Förhoppningen är att Novartis kommande behandlingskoncept och läkemedel ska göra samma stora skillnad för cancerpatienter världen över.

Novartis Sverige
Vetenskaplig forskning driver Novartis innovation. Våra forskare arbetar för att flytta gränserna inom vetenskapen, bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och utveckla nya produkter för patienternas bästa. Vi fokuserar på terapiområden där vi ser störst medicinskt behov och där vi tror att vetenskapliga verktyg för att ta itu med dessa behov är inom räckhåll.

Novartis Sverige AB
Box 1150
183 11 Täby
Tel. 08-732 32 00
www.novartis.se

www.novartis.se