Etikettarkiv: Janssen

Blodcancer och solida tumörer i fokus på Janssen

Martin Johansson, medicinsk chef och Anna Ström, kommersiell chef för onkologi på Janssen Sverige. Foto: Johan Marklund

Janssen är ett av Sveriges ledande läkemedelsföretag och arbetar bland annat inom det prioriterade terapiområdet onkologi som innefattar hematologiska maligniteter och solida tumörer. Företaget driver också ett omfattande arbete för att stärka forskning, påskynda snabb och jämlik tillgång till läkemedel samt stärka patienternas inflytande.

– Vi är ett företag med en bred portfölj som, utöver hematologi och onkologi, även är inriktat på immunologiska sjukdomar, psykisk ohälsa, hjärt- och kärlsjukdomar, vaccin och infektionssjukdomar, säger Anna Ström, kommersiell chef för onkologi på Janssen Sverige.

Fler patienter bör få delta
– Vår forskning i Sverige är betydande och vi har en stor avdelning som arbetar med kliniska prövningar. För närvarande pågår ett hundratal kliniska prövningar i alla faser, från ett fåtal frivilliga försökspersoner till större undersökningar när en produkt väl kommit ut på marknaden. 40 procent av studierna bedrivs inom onkologi och hematologi, säger Martin Johansson, Janssens medicinska chef i Sverige.
Martin Johansson menar att fler borde arbeta för att locka nya kliniska studier till Sverige.
– När vi väl fått kliniska studier till Sverige är det viktigt att det finns tillräckliga resurser inom vården. Vår verksamhet bygger på ett nära samarbete med hälso- och sjukvården, akademin och andra aktörer i life science-sektorn. Det tror vi är en viktig förutsättning för att bedriva ännu mer klinisk forskning, säger Martin Johansson.
– Vi har många nya läkemedel på gång inom framför allt onkologi och hematologi. Med detta följer ett ansvar för att dessa nya behandlingsalternativ i rätt tid når patienterna. Vi strävar alltid efter att så tidigt som möjligt inkludera patienter i läkemedelsutvecklingsprocessen. Vi är också angelägna om att säkerställa en snabb och jämlik tillgång till läkemedel för patienter i hela Sverige, säger Martin Johansson.

Samarbete nyckel till framgång
Anna Ström, kommersiell chef för onkologi på Janssen Sverige, menar att Janssen är ett företag som drivs av viljan att ständigt testa nya arbetssätt och samarbetsmodeller. En självklar ambition är att vara med och driva förändringar i branschen.
– Vi vill vara en innovativ aktör som utvecklar produkter som vänder sig till patienter som lever med sjukdomar där det i många fall saknas tillräckligt effektiva behandlingsalternativ.
Det ställer stora krav på vår forskning, säger Anna Ström.
Janssens ambition är att, tillsammans med andra aktörer, utveckla Sveriges hälso- och sjukvård. Ett exempel är Janssens samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, där dessa aktörer tillsammans skapar förutsättningar för implementering av nya avancerade behandlingar, så kallade cell- och genterapi.

Precisionsmedicin här för att stanna
– Vår läkemedelsutveckling inom hematologi och onkologi rör sig alltmer mot precisionsmedicin och avancerade terapier, där vi har identifierat omfattande medicinska behov. Precisionsmedicin samt cell- och genterapi är områden vi satsar mycket på, säger Martin Johansson.
– I dagsläget behandlar vi i huvudsak symtomen av olika sjukdomar. I framtiden hoppas vi kunna lägga kraft på att förhindra att sjukdomar ens uppkommer. Vi ser stora förtjänster med att behandla patienter betydligt tidigare i sjukdomsförloppet. I detta sammanhang är den senaste utvecklingen inom precisionshälsa och genetiska biomarköranalyser betydelsefull.
Vi följer bland annat Genomic Medicine Swedens verksamhet med stort intresse, säger Martin Johansson.

Klicka här för att läsa mer om våra terapiområden

Janssen

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40000 medarbetare. I Norden har Janssen funnits sedan 1956. Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektions-sjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni samt metabola, retinala och kardiovaskulära sjukdomar.

janssen.com/swedenVi siktar på att stoppa cancer redan innan den uppstår

Kristina Sandström, medicinsk direktör och Marlene Mozart, hematolog och medicinsk rådgivare vid Janssen. Foto: Johan Marklund
Kristina Sandström, medicinsk direktör och Marlene Mozart, hematolog och medicinsk rådgivare vid Janssen. Foto: Johan Marklund
– Det viktiga med läkemedelsutveckling är att skapa patientnytta. Och vi siktar inte bara på att hitta nya behandlingsmöjligheter, målet är att kunna hindra cancern innan de första symtomen uppstår, säger Kristina Sandström, medicinsk direktör vid Janssen.

Onkologi och hematologi är två av Janssens främsta fokusområden. Den övergripande visionen är att omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller förhindra.
– Vi har haft förmånen att arbeta med produkter och samarbetspartners som genererar en del stora banbrytande möjligheter för patienterna, bland annat inom multipelt myelom men även på lymfomsidan. Tillsammans med andra nya behandlingsmöjligheter gör det att vi idag ser en annan cancervård än bara för några år sedan, säger Kristina Sandström.
De nya forskningsframstegen innebär inte bara nya möjligheter för patienterna, de för även med sig nya utmaningar för såväl vård, myndigheter som industri.
– Idag är förväntningarna på att nya godkännanden och tillgång till nya behandlingsmöjligheter ska komma ut betydligt snabbare till klinik. Samtidigt måste vi som forskande bolag kunna säkerställa att vi har en tillräcklig patientsäkerhet och att vi faktiskt kan lova det vi tror att molekylen ska tillhandahålla. Detta ställer nya krav på oss både vad gäller uppföljningar av patientdata och resultat.

Immunonkologi
Immunonkologi grundar sig på insikten om hur kroppens eget immunförsvar kan utnyttjas för att bekämpa cancer, ett område där Janssen var tidigt ute. Idag introduceras allt fler immunterapier mot cancerformer som hittills förknippats med hög dödlighet. Det som är fascinerande med immunterapi är att det som börjar med en indikation kan utvecklas till att omfatta flera andra cancerdiagnoser.
– I det fortsatta utvecklingsarbetet kan man ofta upptäcka att behandlingsmekanismen också har något gemensamt med andra tumörformer. Ta till exempel PD1-hämmarna som fungerar på alltifrån malignt melanom till lungcancer och Hodgkins sjukdom. Detta är vitt skilda tumörformer som tidigare inte har kunnat svara på samma typer av cytostatika. Diagnosområdet kan öka, vilket är mycket spännande, säger Marlene Mozart, hematolog och medicinsk rådgivare vid Janssen.
Att hon, efter att ha arbetat inom den kliniska vården i mer än 25 år, för två år sedan började på Janssen förklarar hon med att hon vill kunna hjälpa fler:
– Min drivkraft är densamma som tidigare, patientnytta. I mitt arbete som medicinsk rådgivare kan jag bidra till att informationen om de senaste behandlingarna sprids till läkarkåren och snabbt kan komma patienterna till nytta. På så vis hjälper jag inte längre en i taget utan flera på en gång.

Samarbete
Kristina Sandström påpekar att nya behandlingsformer ofta presenteras som en sista linjens behandling, alltså till de allra mest sjuka patienterna där det inte längre finns några andra behandlingsalternativ.
– Över tid brukar det visa sig att det inte är där som behandlingen har sitt största värde utan att det är tidigare i sjukdomsbilden. Detta är ett lärande som kommer över tid och som kräver samarbete med den patientnära vården i syfte att nå optimal behandling.
Förutom immunonkologi handlar en stor del av bolagets forskning om nya enzymer, antikroppar och CAR T-celler.
– Vi har även ett stort forskningsområde där vi tittar på mikrober, alltså bakteriestammar och tarmflora, och hur de kan påverka terapiutfallet hos olika patienter. Om 15 år kanske förebyggande cancerbehandling handlar om att gå in och köpa en viss probiotika på apoteket eller livsmedelsbutiken, säger Kristina Sandström.
Hon konstaterar att behandlingsutvecklingen inom cancer gått snabbt framåt under senare år. Något som även påverkat Janssens vision.
– Idag har vi höjt siktet från att förbättra och förlänga liv till att ta bort sjukdomen helt och hållet. På lite längre sikt är visionen att förhindra cancersjukdom redan innan den uppstår.

Janssen
Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Janssen har funnits i Norden sedan 1956 och är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna. Företaget finns i alla fem nordiska länder.

Janssen
Box 4042
169 04 Solna
Besöksadress: Kolonnvägen 45
Tel: 08-626 50 00
www.janssen.com/sweden

Cancerbekämpning kräver samarbete

Kristina Sandström, medicinsk chef och Kent Bergfors, chef för forskning och utveckling på Janssen i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kristina Sandström, medicinsk chef och Kent Bergfors, chef för forskning och utveckling på Janssen i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
– För att kunna bota fler och förbättra livet för alla som lever med cancer krävs en lång kedja av samarbeten mellan industri, vård och akademi som sträcker sig över såväl professions- som nationsgränser, säger Kristina Sandström, medicinsk chef för Janssen i Norden.

Janssen fortsätter att expandera inom onkologi. Aktuella cancerområden är prostatacancer, multipelt myelom och kronisk lymfatisk leukemi. Visionen är att omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller förhindra.
– Mycket av vår framtida forskning ligger inom immunonkologi i kombination med nya, målsökande behandlingar som kan ge en mer effektiv behandling och därmed lämna resten av kroppen mer oskadd än vad traditionella behandlingar gör, berättar Kristina Sandström.
En stor och viktig del av bolagets forskning handlar också om att hitta biomarkörer som kan ge vägledning om vilken cancer som drabbat den enskilde individen.
– Biomarkörer är ett verktyg som används för att kunna ge rätt behandling till rätt patient redan från början. Men för att nya innovationer snabbt ska komma patienterna till nytta krävs att hälso- och sjukvården faktiskt är rustad för att ta dessa prover och göra nödvändiga profileringar. Än så länge finns det ett glapp mellan den typbestämning av tumörer som går att utföra i ett forskningslaboratorium och klinisk praxis.

Öppen kultur
För att överbrygga den nuvarande kunskapsklyftan krävs fler gräns­överskridande samarbeten.
– Det finns ett stort intresse och en teoretisk öppenhet för samverkan mellan industri, vård och akademi. Men frågan är hur det ska fungera i praktiken. För oss som läkemedelsbolag räcker det inte med att enbart forska och komma med innovationer. Vi liksom övriga aktörer måste ta ett större ansvar. Tiderna har förändrats även inom läkemedelsindustrin, som gått från en protektionistisk kultur till ett förhållningssätt där öppenhet och samarbete är nödvändiga förutsättningar för framgång.
Ett talande exempel är Janssens samarbete med Yale School of Medicine i USA och projektet YODA (Yale School of Medicine Open Data Access) där bolaget tillhandahåller sina kliniska forskningsresultat för vidare forskning av andra.
– För att nå snabbare och längre i vår resa mot att besegra cancern är en öppen forsknings- och innovationskultur viktig. Vi vill växa i takt med omgivningen för att våra innovationer ska komma fler människor till godo och i slut­änden kunna få samarbeten tillbaka som kan ge värdefulla tillskott till vår pipeline.

Kliniska prövningar
Kliniska prövningar är en viktig del av Janssens nordiska verksamhet.
– Med hjälp av kliniska prövningar byggs kunskap om hur vi kan förbättra dagens behandlingsmetoder för morgondagens patienter, säger Kent Bergfors, chef för forskning och utveckling på Janssen i Norden.
Under senare år har bolaget ökat antalet kliniska prövningar i Sverige.
– Vi har på kort tid dubblerat både antal medarbetare och studier. Utmaningen vi står inför är att sjukvården får och kan avsätta tid för att delta i kliniska prövningar. Det måste också bli enklare för patienter att via internet hitta information om att delta i kliniska prövningar.
I dagsläget har Janssen cirka 40 pågående kliniska prövningar i Sverige, varav hälften är inom onkologi.
– Det finns en stor bredd i de studier som genomförs, gällande både utvecklingsfas och tumörområde. På fem års sikt räknar jag med att flera av de produkter vi arbetar med idag ska finnas tillgängliga i klinisk praxis vilket innebär att många cancerpatienter kan få en betydligt bättre behandling än vad som idag är möjligt.
Kent Bergfors har själv ett förflutet inom vården och har arbetat med kliniska prövningar sedan början av 1990-talet.
– Min drivkraft är densamma nu som då, att få vara med och hitta nya lösningar som gör det bättre för patienterna. Det är patient­vården som driver både mig och verksamheten i stort framåt. Tack vare Janssens omfattande medicinska forskning kan våra lösningar lindra, bromsa eller bota några av världens mest allvarliga sjukdomar.

Janssen
Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen inom av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av världens tio största läkemedelsföretag med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom fem terapeutiska områden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska sjukdomar, immunologi­ska sjukdomar samt kardio­vaskulära och metabola sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med drygt 300 anställda.

Janssen
Box 4042
169 04 Solna
Besöksadress: Kolonnvägen 45
Tel: 08-626 50 00
www.janssen.com/sweden

www.janssen.com/sweden