Etikettarkiv: Immunonkologi

Immunicum utvecklar banbrytande cancerstrategi

Avancerad immunterapi ger nytt hopp om framgångsrik behandling av svåra cancersjukdomar. En ny cellbaserad läkemedelskandidat utvecklad av Immunicum har potential att bli en banbrytande, snabb och lättillgänglig strategi för cancerbehandling.

Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum.
Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum.
Olika former av immunterapi, där patientens eget immunförsvar aktiveras för att bekämpa tumörer kommer nu på bred front. Svenska Immunicum var tidigt ute och går i bräschen för att utveckla avancerad och innovativ immunbaserad behandling för olika typer av svår cancer.
Immunicums huvudsakliga läkemedelskandidat, ilixadencel, testas nu i flera kliniska studier för olika former av solida tumörer. Hittills ser resultaten lovande ut.
– I den första, mindre, studien på patienter med nyupptäckt, spridd njurcancer sågs tecken till tumörspecifik aktivering av immunsystemet samt tecken till förlängd överlevnad jämfört med historiska data, berättar Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra.

Sprutas in i tumör
Förenklat går metoden ut på att använda en typ av vita blodkroppar, dendritceller, från friska blodgivare. Efter aktivering och efterföljande frysförvaring kan dessa celler sedan tinas upp och injiceras direkt in i patientens tumör. Där fungerar de som en ”primer”, som skapar en inflammatorisk reaktion som leder till att patientens egna immunceller, inklusive så kallade NK-celler och dendritceller, rekryteras och aktiveras. Aktivering av NK-cellerna leder till frisättning av tumörspecifika proteiner som äts upp av dendritcellerna, som på så sätt blir fullmatade med tumörspecifika proteiner/antigen. De vandrar sedan vidare till lymfsystemet och aktiverar så kallade mördarceller, som i sin tur ger sig ut på jakt på tumörceller som spritt sig i kroppen.
–En blodgivare kan hjälpa upp till 50 patienter, och inte minst är ilixadencel en frusen produkt med en hållbarhetstid på 36 månader. Därmed kan den lätt lagras på sjukhusen och snabbt tillgängliggöras. Den fungerar även att injicera direkt in i metastaser och har inte hittills visat sig ge några svåra biverkningar, säger Alex Karlsson-Parra.

Kombinationsbehandling
Allra bäst förväntas Immunicums metod fungera i kombination med vissa andra cancerläkemedel, inklusive så kallade tyrosinkinas- och checkpoint-hämmare, som hämmar tumörens immundämpande effekt. Nu pågår fas 1-studier för att testa detta för tumörer i lever, lunga, mage, huvud och hals (i kombination med checkpoint-hämmare) samt GIST, och en större fas 2-studie för njurcancer (i kombination med tyrosinkinas-hämmare), vars resultat väntas i höst.

Carlos de Sousa, vd för Immunicum.
Carlos de Sousa, vd för Immunicum.
Står starkt rustat
Immunicum har positionerat sig som ett av de mest innovativa bolagen inom cellbaserad immunterapi. Långsiktiga ägare och samarbeten med ledande läkemedelsföretag ger muskler för fortsatta framgångar.
– Vi verkar inom ett område med stora behov av nya och mer effektiva behandlingar. Under de senaste åren har vi tagit viktiga steg för att stärka bolaget på en rad områden, exempelvis genom nyckelrekryteringar och att vi numera är noterade på börsens huvudlista. Därigenom förbättrar vi möjligheterna att få ut våra läkemedel på marknaden, så att de kommer patienterna till nytta, säger vd Carlos de Sousa.
Han framhåller att Immunicum har säkrat långsiktig finansiering, med välrenommerade och tunga institutionella ägare. Tack vare en stark ekonomi kan företaget fortsätta att investera i utveckling och preklinisk validering av sina produkter samt förbereda för fullskalig produktionskapacitet inför en framtida kommersiell lansering. Man har även säkrat viktiga tillstånd av regulatoriska myndigheter i USA och EU.
En viktig milstolpe är de två samarbetsavtal som Immunicum tecknat med de ledande läkemedelsbolagen Merck och Pfizer för att testa sina produkter i kombinationsbehandling.
– Vi är mycket optimistiska eftersom ilixadencel är en kostnadseffektiv, cellbaserad, lagringsbar produkt utan tidskrävande individ­anpassning. Dessutom är säkerhetsprofilen mycket bra. Den har en klar potential att bli en grundpelare i framgångsrik kombinationsbehandling av cancertumörer.

Immunicum
Immunicum har utvecklat ett unikt angreppssätt inom immunonkologi,
med lagringsbara, allogena cellbaserade terapier, som injiceras direkt in i tumören. Målet är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Idag pågår ett flertal kliniska studier och de första resultaten väntas under året.
E-post: info@immunicum.com
www.immunicum.com

Bristol-Myers Squibb utvecklar framtidens immunterapi

Ulrika Brunell Abrahamsson och Magnus Andersson, medicinska rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ulrika Brunell Abrahamsson och Magnus Andersson, medicinska rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bristol-Myers Squibb (BMS) har en lång tradition av att utveckla immunonkologiska läkemedel. Företagets första immunonkologiska läkemedel kom 2011 och var riktat mot malignt melanom. Genom att analysera immunonkologiska biomarkörer och kombinera olika preparat utvecklar BMS framtidens immunterapeutiska läkemedel.

– Vi fokuserar mycket på att kombinera olika immunonkologiska läkemedel med varandra och med andra typer av cancerläkemedel för att undersöka vilka effekter det kan ha för patienterna. Tidigare utvecklade vi ofta läkemedel för specifika cancerdiagnoser, men idag har vi en bredare utgångspunkt i våra kliniska prövningar. För tillfället pågår exempelvis studier på ett femtiotal olika cancerformer, säger Ulrika Brunell Abrahamsson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.

Bidrar till jämlik cancervård
En nyckelfaktor för BMS är förstås en nära samverkan med sjukvården, både kring kliniska prövningar och med utbildningsinsatser för läkare och sjuksköterskor. Utbildningstillfällena ger även en bra möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter med varandra gällande behandlingar vid olika typer av cancer.
– På senare år har den nationella processen för att få ut nya, godkända sjukhusläkemedel till sjukvården kontinuerligt effektiviserats. Det är oerhört glädjande eftersom det bidrar till en mer jämlik vård när nya läkemedel når patienter i hela landet, säger Magnus Andersson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.
Förutom ren läkemedelsforskning bedriver BMS också en intensiv forskning för att försöka hitta olika biomarkörer som skulle kunna förutsäga effekten av immunologiska läkemedel. Ett område som undersöks är olika genetiska markörer för att se om de skulle kunna förutsäga läkemedlens effekt på olika undergrupper av cancer.
– Vi har på senare år dessvärre noterat en nedgång i antalet patienter som deltar i våra kliniska studier. För att öka rekryterings­underlaget bör svensk sjukvård inspireras av andra nordiska länder, där läkare inte administrerar kliniska studier vid sidan av sitt ordinarie arbete, säger Ulrika Brunell Abrahamsson.

Bristol-Myers Squibb
I över 50 år har BMS fokuserat på att upptäcka och utveckla läkemedel för att bekämpa cancer och förbättra livet för patienterna. BMS har det största immunonkologiska programmet i världen och tidningen Science utsåg 2013 immunterapi till det största vetenskapliga genombrottet inom all forskning.

Bristol-Myers Squibb AB
Tel: 08-704 71 00
E-post: infosverige@bms.com
www.bms.com/se

Novartis utvecklar nästa generations cancerläkemedel

Barbro Holm, medicinskt ansvarig för Novartis Nordens bröstcancerportfölj. Foto: Gonzalo Irigoyen
Barbro Holm, medicinskt ansvarig för Novartis Nordens bröstcancerportfölj. Foto: Gonzalo Irigoyen
Novartis har en lång historia inom onkologi och är idag världens näst största läkemedelsbolag inom området. Novartis ambition är att nå avgörande genombrott som verkligen åstadkommer förändring för cancerpatienter. Ett nära partnerskap med kliniska samverkanspartners är en självklarhet, liksom att arbeta långsiktigt och utforska nya behandlingsmetoder.

Erik Heegaard, ansvarig för onkologisk läkemedelsutveckling på Novartis Norden.
Erik Heegaard, ansvarig för onkologisk läkemedels­utveckling på Novartis Norden.
– När vi utvecklar och forskar kring nya onkologiska läkemedel så gör vi det utifrån ett betydelsefullt uppdrag, nämligen att förbättra och förlänga människors liv. Jag är övertygad om att vi befinner oss i början av en ny renässans som präglas av avgörande vetenskapliga genombrott, såväl på läkemedelsbolag som inom akademin. Dessa genombrott kommer förstås att så småningom resultera i nästa generations cancerläkemedel, säger Erik Heegaard, ansvarig för onkologisk läkemedelsutveckling på Novartis Norden.
– Vi är det läkemedelsbolag som de senaste åren genomfört flest kliniska studier i Norden. I dagsläget har vi ett tjugotal cancerläkemedel registrerade. Vi värdesätter detta partnerskap mycket högt, då det hjälper oss att driva innovativ utveckling till gagn för framtida cancerpatienter, säger Erik Heegaard.

Richard Flaaten, medicinskt ansvarig för CAR-T på Novartis Norden.
Richard Flaaten, medicinskt ansvarig för CAR-T på Novartis Norden.
CAR-T, spännande utveckling inom cancervården
Novartis fokuserar även på att forska kring och utveckla onkologibehandlingar som baseras på CAR-T, chimeric antigen receptors på T-celler, vita blodkroppar som har en central roll i immunsystemet. CAR kan beskrivas som målsökande proteiner som i laboratoriet fästs på ytan av T-celler med genteknik. När sådana modifierade T-celler återförts till en patient söker CAR-T-cellerna upp tumörceller och dödar dem.
– Med CAR-T bekämpas en tumörsjukdom med hjälp av målstyrda och omprogrammerade celler från patientens eget immunsystem. Vår ambition är att vara världsledande på att utveckla CAR-T-behandlingar, säger Richard Flaaten, medicinskt ansvarig för CAR-T på Novartis Norden.
Den tekniska utvecklingen inom CAR-T går snabbt. I dagsläget behandlas patienten med sina egna omprogrammerade celler, men i framtiden är det möjligt att man i­stället väljer att behandla med celler som kommer från externa källor.
– CAR-T är spännande eftersom det är en terapi som befinner sig i skärningspunkten mellan cellterapi, immunterapi och genterapi. Novartis arbetar för att patienter runt om i världen ska kunna ta del av denna innovation, säger Richard Flaaten.

Kombinationer av olika endokrina och riktade läkemedel
Novartis har ett långt arv inom bröstcancer, ett område där de haft läkemedel i över tjugo års tid. Novartis har en fortsatt stark pipeline inom bröstcancer, som är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor.
– I framtiden kommer olika kombinationer av endokrina läkemedel, riktade läkemedel och immunonkologiska läkemedelskandidater att skräddarsys för olika grupper av bröstcancerpatienter, säger Barbro Holm, medicinskt ansvarig för Novartis Nordens bröstcancerportfölj.
– Vi genomför många studier, värdesätter akademiska och kliniska forskningssamarbeten inom bröstcancer mycket högt och hoppas på ännu fler inom Sverige. Vår vision vad gäller spridd bröstcancer är att patienterna i framtiden kan betrakta det som en livslång sjukdom, att det finns läkemedel som möjliggör en normal livslängd. Registreringsstudierna för samtliga våra bröstcancerläkemedel har gått i Norden, säger Barbro Holm.

Novartis Sverige
Vetenskaplig forskning driver Novartis innovation. Våra forskare arbetar för att flytta gränserna inom vetenskapen, bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och utveckla nya produkter för patienternas bästa. Vi fokuserar på terapiområden där vi ser störst medicinskt behov och där vi tror att vetenskapliga verktyg för att ta itu med dessa behov är inom räckhåll.

Novartis Sverige AB
Box 1150
183 11 Täby
Tel. 08-732 32 00
www.novartis.seSE1805829308

Ledande på tumörriktade immunterapier mot spridd cancer

Per Norlén, vd för Alligator Bio­science.
Per Norlén, vd för Alligator Bio­science.
– Vi har unika teknologier och unik kompetens med en enorm vi-känsla i bolaget. Medarbetarna är motorn som driver utvecklingen framåt, säger Per Norlén, vd för Alligator Bio­science som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer.

Det Lundabaserade forskningsbolaget Alligator har som mål att bli världsledande inom tumörriktad immunterapi. En resa som startade redan runt millennieskiftet men som fick extra fart för tre år sedan då bolaget slöt ett historiskt avtal med läkemedelsbolaget Jansen. Avtalet gällde den globala licensen för en antikropp som kan användas för immunterapi mot cancer.
Just nu råder något av en boom inom utvecklingen av onkologisk immunterapi. Det som skiljer Alligator från mängden är dels att de redan kommit en bra bit på väg, dels att deras antikroppar är tumörriktade.
– Poängen är att antikropparna ska vara aktiva enbart inne i tumörmiljön och inte i resten av kroppen. Det kan till exempel uppnås genom att vi utvecklar antikroppar med både en tumörbindande och en immunaktiverande del, som gör att antikroppen lokaliseras till tumören för att sedan stanna där och ackumuleras i tumörmiljön, förklarar Per Norlén.
Ytterligare en teknologisk finess är att den immunaktiverande delen är beroende av att den andra delen är bunden för att kunna bli aktiv.
– Antikroppen är alltså inaktiv medan den cirkulerar i kroppen och blir aktiv först i tumören. Detta är ett sätt att få immunaktiveringen så selektivt riktad mot tumören som möjligt.

Milstolpe
För ett par månader sedan passerade Alligator en ny och viktig milstolpe i sitt utvecklingsarbete.
– Janssen har beslutat att starta en klinisk kombinationsstudie med vår antikropp ADC-1013 och en av deras egna läkemedelskandidater som hämmar målreceptorn PD-1, den dominerande immunantikroppen inom detta område. Kombinationen är särskilt intressant eftersom vår kliniska produkt går på en annan cellpopulation än PD-1, vilket väntas ge terapeutiska synergier.
För framtiden hoppas han att Alligators produkter ska bidra till att överlevnaden i patientpopulationen ökar.
– Vi vill bidra med något nytt som för utvecklingen framåt och verkligen gör skillnad för patienter med spridd cancer.

Alligator Bioscience
Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar, och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier.

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Tel: 046-286 42 80
www.alligatorbioscience.se

Vi siktar på att stoppa cancer redan innan den uppstår

Kristina Sandström, medicinsk direktör och Marlene Mozart, hematolog och medicinsk rådgivare vid Janssen. Foto: Johan Marklund
Kristina Sandström, medicinsk direktör och Marlene Mozart, hematolog och medicinsk rådgivare vid Janssen. Foto: Johan Marklund
– Det viktiga med läkemedelsutveckling är att skapa patientnytta. Och vi siktar inte bara på att hitta nya behandlingsmöjligheter, målet är att kunna hindra cancern innan de första symtomen uppstår, säger Kristina Sandström, medicinsk direktör vid Janssen.

Onkologi och hematologi är två av Janssens främsta fokusområden. Den övergripande visionen är att omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller förhindra.
– Vi har haft förmånen att arbeta med produkter och samarbetspartners som genererar en del stora banbrytande möjligheter för patienterna, bland annat inom multipelt myelom men även på lymfomsidan. Tillsammans med andra nya behandlingsmöjligheter gör det att vi idag ser en annan cancervård än bara för några år sedan, säger Kristina Sandström.
De nya forskningsframstegen innebär inte bara nya möjligheter för patienterna, de för även med sig nya utmaningar för såväl vård, myndigheter som industri.
– Idag är förväntningarna på att nya godkännanden och tillgång till nya behandlingsmöjligheter ska komma ut betydligt snabbare till klinik. Samtidigt måste vi som forskande bolag kunna säkerställa att vi har en tillräcklig patientsäkerhet och att vi faktiskt kan lova det vi tror att molekylen ska tillhandahålla. Detta ställer nya krav på oss både vad gäller uppföljningar av patientdata och resultat.

Immunonkologi
Immunonkologi grundar sig på insikten om hur kroppens eget immunförsvar kan utnyttjas för att bekämpa cancer, ett område där Janssen var tidigt ute. Idag introduceras allt fler immunterapier mot cancerformer som hittills förknippats med hög dödlighet. Det som är fascinerande med immunterapi är att det som börjar med en indikation kan utvecklas till att omfatta flera andra cancerdiagnoser.
– I det fortsatta utvecklingsarbetet kan man ofta upptäcka att behandlingsmekanismen också har något gemensamt med andra tumörformer. Ta till exempel PD1-hämmarna som fungerar på alltifrån malignt melanom till lungcancer och Hodgkins sjukdom. Detta är vitt skilda tumörformer som tidigare inte har kunnat svara på samma typer av cytostatika. Diagnosområdet kan öka, vilket är mycket spännande, säger Marlene Mozart, hematolog och medicinsk rådgivare vid Janssen.
Att hon, efter att ha arbetat inom den kliniska vården i mer än 25 år, för två år sedan började på Janssen förklarar hon med att hon vill kunna hjälpa fler:
– Min drivkraft är densamma som tidigare, patientnytta. I mitt arbete som medicinsk rådgivare kan jag bidra till att informationen om de senaste behandlingarna sprids till läkarkåren och snabbt kan komma patienterna till nytta. På så vis hjälper jag inte längre en i taget utan flera på en gång.

Samarbete
Kristina Sandström påpekar att nya behandlingsformer ofta presenteras som en sista linjens behandling, alltså till de allra mest sjuka patienterna där det inte längre finns några andra behandlingsalternativ.
– Över tid brukar det visa sig att det inte är där som behandlingen har sitt största värde utan att det är tidigare i sjukdomsbilden. Detta är ett lärande som kommer över tid och som kräver samarbete med den patientnära vården i syfte att nå optimal behandling.
Förutom immunonkologi handlar en stor del av bolagets forskning om nya enzymer, antikroppar och CAR T-celler.
– Vi har även ett stort forskningsområde där vi tittar på mikrober, alltså bakteriestammar och tarmflora, och hur de kan påverka terapiutfallet hos olika patienter. Om 15 år kanske förebyggande cancerbehandling handlar om att gå in och köpa en viss probiotika på apoteket eller livsmedelsbutiken, säger Kristina Sandström.
Hon konstaterar att behandlingsutvecklingen inom cancer gått snabbt framåt under senare år. Något som även påverkat Janssens vision.
– Idag har vi höjt siktet från att förbättra och förlänga liv till att ta bort sjukdomen helt och hållet. På lite längre sikt är visionen att förhindra cancersjukdom redan innan den uppstår.

Janssen
Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Janssen har funnits i Norden sedan 1956 och är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna. Företaget finns i alla fem nordiska länder.

Janssen
Box 4042
169 04 Solna
Besöksadress: Kolonnvägen 45
Tel: 08-626 50 00
www.janssen.com/sweden

Immunicum: Ökar överlevnaden för cancerpatienter

Carlos de Sousa, VD för Immunicum.
Carlos de Sousa, VD för Immunicum.
Hjälper immunsystemet att bekämpa cancer: Vita blodkroppar från friska blodgivare modifieras för att stimulera ett individuellt immunsvar mot tumörer hos cancerpatienter. Resultaten från den första kliniska studien stöder potentialen att förlänga överlevnaden!

– I vår första kliniska studie har vi behandlat patienter med nyupptäckt spridd njurcancer som uppvisade en medianöverlevnad på 4 år, jämfört med förväntat 1,5 år, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.
Han syftar på den kliniska Fas I/II-studien med Immunicums huvudprodukt ilixadencel. Med utgångspunkt i de positiva resultaten hos den första lilla patientgruppen genomförs nu en Fas II-studie på 88 njurcancerpatienter.
Ilixadencel är inte enbart avsedd för njurcancer, utan är även framtagen för behandling av många typer av solida tumörer. Immunicum har slutfört en levercancer-studie och håller på att genomföra en studie på patienter med gastrointestinal stromacellstumör (GIST), och planerar att rekrytera patienter med huvud- och halscancer, lungcancer samt magcancer till en studie med planerad start senare i år. I studierna hittills har ilixadencels säkerhetsprofil varit god.
– Så länge den går att injicera i tumören eller metastaserna kan vi behandla patienterna. Vi ser en rad olika cancerformer där ilixadencel skulle kunna användas, säger Carlos de Sousa.

Unik produkt
Immunonkologi, det område som Immunicum är verksamt inom, handlar om att få patientens eget immunsystem att angripa och döda cancercellerna.
Det är ett spännande och snabbväxande område med många aktörer, men Immunicum har en unik produkt jämfört med andra cellbaserade alternativ.
– Ilixadencel är en frusen produkt som kan lagras ”på hylla” (off-the-shelf), med en hållbarhet på 36 månader och som kan lagras direkt på sjukhusen, säger Carlos de Sousa.
Ilixadencel tillverkas genom en kvalitetskontrollerad process i Tyskland. Av de framtagna vita blodkropparna från en blodgivare kan Immunicum producera omkring 100 doser, vilket innebär att en enda blodgivare kan hjälpa till att behandla upp till 50 patienter.
Immunicums utveckling av ilixadencel går snabbt framåt, med målsättningen att få fram behandling till cancerpatienter.

Immunicum
Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier.
Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer.

Immunicum AB
Grafiska vägen 2
412 63 Göteborg
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Tel: 031-41 50 52
Email: info@immunicum.com
www.immunicum.com

Servier stärker sin position inom onkologi

Patrik Friberg, marknadschef för Serviers svenska verksamhet, Simone Merforth, chef för kliniska forskningsavdelningen i Norden och Baltikum och Florent Texier, VD för Servier i Norden. Foto: Johan Marklund
Patrik Friberg, marknadschef för Serviers svenska verksamhet, Simone Merforth, chef för kliniska forskningsavdelningen i Norden och Baltikum och Florent Texier, VD för Servier i Norden. Foto: Johan Marklund
Servier är ett internationellt läkemedelsföretag som drivs av en stiftelse och har sitt säte i franska Suresnes. En viktig målsättning för Servier är att stärka sin ställning inom onkologi. Företaget initierar därför förvärv och inleder samverkan med en rad olika aktörer från industrin och akademin.

Ett förvärv av det irländska läkemedelsbolaget Shires samlade onkologiverksamhet har nyligen kommunicerats. Under förutsättning att förvärvet godkänns av myndigheterna så innebär det en kraftfull förstärkning av Serviers onkologiverksamhet och ett betydelsefullt steg närmare Serviers mål, att bli en viktig aktör inom onkologiska läkemedel. Shires portfölj kompletterar på ett bra sätt Serviers befintliga portfölj av onkologiska läkemedelskandidater inom både solida tumörer och hematologi.
– Enligt WHO:s uppskattning kan de närmaste tjugo åren resultera i 22 miljoner nya cancerpatienter globalt. För att möta de växande patientbehoven har vi på Servier gjort onkologi till en prioriterad del av vår forskning och utveckling. Vi räknar med att onkologi kommer att stå för 50 procent av vår samlade FoU-verksamhet de närmaste två åren, säger Simone Merforth, chef för kliniska forskningsavdelningen i Norden och Baltikum.

Tre fokusområden
Serviers onkologiverksamhet fokuserar på tre områden: riktade terapier, apoptos och immunonkologi. Företagets portfölj med innovativa cancerläkemedel utvecklas i nära samverkan med samarbetspartners över hela världen och riktar in sig på olika egenskaper som är typiska för cancerceller. Serviers forskningsportfölj inkluderar cytostatika, proapoptotiska läkemedel, målsökande, immun- och cellterapier för att åstadkomma behandlingar som kan göra skillnad för patienterna. För närvarande har företaget nio läkemedelskandidater i klinisk forskning för behandling av solida cancerformer, bland annat ventrikel- och lungcancer, samt leukemier och lymfomsjukdomar.
– Vi har för närvarande en spännande pipeline inom onkologi med en rad nya produkter, varav flera har potential att bli ”Game changers”. Vi söker kontinuerligt efter nya samarbetsmöjligheter och partnerskap med såväl akademiska som industriella partners och är övertygade om att det finns utrymme för fler strategiska samarbeten i Sverige, säger Florent Texier, VD för Servier i Norden.

Återinvesterar 25 procent
Samarbete med andra företag och akademiska institutioner är nödvändiga för att snabba på utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar där det finns stora behov. Den stiftelse som äger Servier återinvesterar 25 procent av omsättningen, exklusive generika, i forskning och utveckling. Samtliga vinster återinvesteras i verksamheten.
– I Norden har Serviers industriella och akademiska partnerskap nyligen lett till introduktionen av en ny behandling för patienter med metastaserande kolorektalcancer och till kommersialisering av behandling för vuxna patienter med multipla återfall i eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-cellslymfom. I Sverige har vi fått positiv återkoppling från gastrointestinala onkologer som började erbjuda vår behandling till sina patienter med metastaserande kolorektalcancer. De svenska onkologerna och hematologerna ser också vår forskningsportfölj som mycket lovande, säger Patrik Friberg, marknadschef för Serviers svenska verksamhet.

Servier
Servier har 21 600 anställda fördelade på 148 länder och hade 2017 en omsättning på mer än 4 miljarder euro. Företagets tillväxt drivs av en konstant strävan efter innovation inom fem olika områden: onkologi, diabetes, kardiovaskulära-, immunoinflammatoriska- och neuropsykiatriska sjukdomar samt aktiviteter inom generiska läkemedel.

Servier Sverige AB
Box 725
169 27 Solna
Tel: 08-522 508 00
www.servier.se

Cancerbekämpning kräver samarbete

Kristina Sandström, medicinsk chef och Kent Bergfors, chef för forskning och utveckling på Janssen i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kristina Sandström, medicinsk chef och Kent Bergfors, chef för forskning och utveckling på Janssen i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
– För att kunna bota fler och förbättra livet för alla som lever med cancer krävs en lång kedja av samarbeten mellan industri, vård och akademi som sträcker sig över såväl professions- som nationsgränser, säger Kristina Sandström, medicinsk chef för Janssen i Norden.

Janssen fortsätter att expandera inom onkologi. Aktuella cancerområden är prostatacancer, multipelt myelom och kronisk lymfatisk leukemi. Visionen är att omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller förhindra.
– Mycket av vår framtida forskning ligger inom immunonkologi i kombination med nya, målsökande behandlingar som kan ge en mer effektiv behandling och därmed lämna resten av kroppen mer oskadd än vad traditionella behandlingar gör, berättar Kristina Sandström.
En stor och viktig del av bolagets forskning handlar också om att hitta biomarkörer som kan ge vägledning om vilken cancer som drabbat den enskilde individen.
– Biomarkörer är ett verktyg som används för att kunna ge rätt behandling till rätt patient redan från början. Men för att nya innovationer snabbt ska komma patienterna till nytta krävs att hälso- och sjukvården faktiskt är rustad för att ta dessa prover och göra nödvändiga profileringar. Än så länge finns det ett glapp mellan den typbestämning av tumörer som går att utföra i ett forskningslaboratorium och klinisk praxis.

Öppen kultur
För att överbrygga den nuvarande kunskapsklyftan krävs fler gräns­överskridande samarbeten.
– Det finns ett stort intresse och en teoretisk öppenhet för samverkan mellan industri, vård och akademi. Men frågan är hur det ska fungera i praktiken. För oss som läkemedelsbolag räcker det inte med att enbart forska och komma med innovationer. Vi liksom övriga aktörer måste ta ett större ansvar. Tiderna har förändrats även inom läkemedelsindustrin, som gått från en protektionistisk kultur till ett förhållningssätt där öppenhet och samarbete är nödvändiga förutsättningar för framgång.
Ett talande exempel är Janssens samarbete med Yale School of Medicine i USA och projektet YODA (Yale School of Medicine Open Data Access) där bolaget tillhandahåller sina kliniska forskningsresultat för vidare forskning av andra.
– För att nå snabbare och längre i vår resa mot att besegra cancern är en öppen forsknings- och innovationskultur viktig. Vi vill växa i takt med omgivningen för att våra innovationer ska komma fler människor till godo och i slut­änden kunna få samarbeten tillbaka som kan ge värdefulla tillskott till vår pipeline.

Kliniska prövningar
Kliniska prövningar är en viktig del av Janssens nordiska verksamhet.
– Med hjälp av kliniska prövningar byggs kunskap om hur vi kan förbättra dagens behandlingsmetoder för morgondagens patienter, säger Kent Bergfors, chef för forskning och utveckling på Janssen i Norden.
Under senare år har bolaget ökat antalet kliniska prövningar i Sverige.
– Vi har på kort tid dubblerat både antal medarbetare och studier. Utmaningen vi står inför är att sjukvården får och kan avsätta tid för att delta i kliniska prövningar. Det måste också bli enklare för patienter att via internet hitta information om att delta i kliniska prövningar.
I dagsläget har Janssen cirka 40 pågående kliniska prövningar i Sverige, varav hälften är inom onkologi.
– Det finns en stor bredd i de studier som genomförs, gällande både utvecklingsfas och tumörområde. På fem års sikt räknar jag med att flera av de produkter vi arbetar med idag ska finnas tillgängliga i klinisk praxis vilket innebär att många cancerpatienter kan få en betydligt bättre behandling än vad som idag är möjligt.
Kent Bergfors har själv ett förflutet inom vården och har arbetat med kliniska prövningar sedan början av 1990-talet.
– Min drivkraft är densamma nu som då, att få vara med och hitta nya lösningar som gör det bättre för patienterna. Det är patient­vården som driver både mig och verksamheten i stort framåt. Tack vare Janssens omfattande medicinska forskning kan våra lösningar lindra, bromsa eller bota några av världens mest allvarliga sjukdomar.

Janssen
Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen inom av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av världens tio största läkemedelsföretag med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom fem terapeutiska områden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska sjukdomar, immunologi­ska sjukdomar samt kardio­vaskulära och metabola sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med drygt 300 anställda.

Janssen
Box 4042
169 04 Solna
Besöksadress: Kolonnvägen 45
Tel: 08-626 50 00
www.janssen.com/sweden

www.janssen.com/sweden

Immunterapi hjälper allt fler cancerpatienter

Eva Löfkvist, chef för kliniska prövningar i Norden och Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Johan Bergmark
Eva Löfkvist, chef för kliniska prövningar i Norden och Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb. Foto: Johan Bergmark
Utvecklingen inom området immunonkologi går snabbt och idag kan allt fler patienter leva längre med cancer. Bristol-Myers Squibb är världsledande inom immun­onkologi och Sverige är ett viktigt land för kliniska prövningar av läkemedel.

– Vi ser idag att kliniska prövningar ändrar karaktär. De olika faserna är inte längre så strikt uppdelade och processen för att läkemedel ska få godkänt av myndigheterna går snabbare. En och samma studie omfattar allt oftare flera läkemedel och kombinationer av läkemedel, berättar Eva Löfkvist, chef för kliniska prövningar i Norden på Bristol-Myers Squibb.
De nordiska länderna är viktiga för företagets kliniska prövningar och Bristol-Myers Squibb har ett nära samarbete med sjukvård och myndigheter. Företaget gör stora utbildningsinsatser för läkare och sjuksköterskor och har på sin hemsida information till patienter om pågående kliniska prövningar.
– Dialogen med myndigheter och sjukvårdspersonal är helt central eftersom det är genom samarbete som de vetenskapliga framstegen verkligen kan komma patienterna till gagn, framhåller Eva Löfkvist.

Aktiverar immunförsvar
Immunonkologiska läkemedel skiljer sig från cytostatikabehandling på flera sätt. Istället för att direkt angripa tumörceller aktiverar immunonkologiska läkemedel patientens eget immunförsvar så att det kan bekämpa cancern.
– Immunonkologiska läkemedel har en annan biverkningsprofil, vilket gör att patientgrupper som kanske inte kommer ifråga för cyto­statikabehandling kan tolerera immunterapi. Detta är av enormt stor vikt idag när vi blir allt äldre och allt fler personer drabbas av cancer, säger Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk rådgivare på Bristol-Myers Squibb.
Alla patienter blir inte hjälpta av immunonkologiska läkemedel, men utvecklingen går snabbt.
– På Bristol-Myers Squibb har vi stort fokus på att utveckla behandlingar där vi kombinerar olika immunonkologiska läkemedel med varandra och med andra typer av cancerläkemedel, som exempelvis cytostatikabehandling. Det pågår mycket spännande forskning inom detta område och vi ser fram emot att i framtiden kunna behandla fler cancerdiagnoser och ge fler patienter ett längre liv med bättre livskvalitet, berättar Eva och Ulrika.

Bristol-Myers Squibb
I över 50 år har BMS fokuserat på att upptäcka och utveckla läkemedel för att bekämpa cancer och förbättra livet för patienter. BMS har det största immunonkologiska programmet i världen och tidningen Science utsåg 2013 immunterapi till det största vetenskapliga genombrottet inom all forskning. Idag har BMS immunonkologiska läkemedel för tre cancerformer: malignt melanom, njurcellscancer och lungcancer.

Bristol-Myers Squibb
Box 1172, 171 23 Solna
Besök: Hemvärnsgatan 9, Solna
Tel: 08-704 71 00
E-post: infosverige@bms.com
www.bms.se

www.bms.se