Etikettarkiv: Immunförsvar

MSD arbetar med helhetssyn

Karin Söderbärg, medicinsk chef Onkologi och Signe Bomholt, affärsområdeschef Onkologi på MSD Sverige.
Karin Söderbärg, medicinsk chef Onkologi och Signe Bomholt, affärsområdeschef Onkologi på MSD Sverige.
Onkologi är ett av MSD:s främsta fokusområden, i Norden och globalt. Engagemanget sträcker sig från att skapa innovativa läkemedel till att utveckla cancersjukvården för alla patienter.

MSD, (Merck Sharp & Dohme Sverige AB), arbetar inom ett brett fält av onkologi, med forskning och utveckling inom flera tumörtyper. Företaget är ledande inom immun­onkologi, där patientens immunförsvar aktiveras för att bekämpa tumörceller och har idag mer än 1 000 pågående kliniska studier, varav ett 30-tal bedrivs i Sverige, på universitetssjukhus såväl som länssjukhus runt om i landet.
– De kliniska studierna är oerhört viktiga, men vi är också mycket angelägna om att få ta del av data från den kliniska praxisen, så att vi kan följa upp behandlingar långsiktigt. En nära dialog med sjukvården och uppgifter från register och registerrapporter är väsentliga i det sammanhanget, säger Karin Söderbärg, medicinsk chef Onkologi på MSD Sverige.

Stora framsteg
Prognosen för många cancerformer är idag betydligt bättre än för bara fem, tio år sedan, mycket tack vare stora framsteg inom bland annat immunonkologi, som har revolutionerat behandlingen av flera svåra cancerformer.
För MSD betyder engagemanget mycket mer än att enbart utveckla banbrytande, nya behandlingsmetoder. Företaget arbetar med en helhetssyn och är en aktör genom hela kedjan, från att ta fram banbrytande, nya läkemedel till att medverka till att tillgängliggöra ny, effektiv behandling för patienter i hela landet och hjälpa till att skapa en likvärdig vård. MSD skapar också forum för utbildning och kunskap, både för patienter och anhöriga och för professionen.
– Som ett ledande läkemedelsföretag känner vi ett starkt ansvar för att utveckla cancervården generellt i hela Sverige, berättar Signe Bomholt, affärsområdeschef Onkologi.
– I slutändan handlar allt om patienten. Vi anser att alla har rätt till den allra bästa vården, i synnerhet som det idag finns så gott hopp om att botas eller att kunna överleva en cancerdiagnos i många år.

MSD
På MSD sätter vi patienten i fokus och samarbetar med den mest kvalificerade forskningen och sjukvården. Vår uppfattning är att vi har ett gemensamt uppdrag – patientens hälsa. I Sverige marknadsför vi läke­medel och vacciner och genomför kliniska prövningar. Vi är cirka 140 medarbetare och vårt kontor ligger i Hagastaden i Stockholm.
www.msd.se

Blue Sky-pris till oprövad men lovande forskning

Lisa Westerberg, molekylärbiolog och Nicholas Valerie, som ska påbörja postdoc-forskning, är två av årets Blue Sky-stipendiater. Foto: Malin Eld
Lisa Westerberg, molekylärbiolog och Nicholas Valerie, som ska påbörja postdoc-forskning, är två av årets Blue Sky-stipendiater. Foto: Malin Eld
Att utveckla effektiva läkemedel mot leukemi samt att hitta nya sätt att utnyttja immunförsvaret i cancerbehandling är fokus för två av årets Blue Sky-stipendiater. Bidraget går till forskning som har hög risk – men där möjligheterna till genombrott också är stora.

Blue Sky Grant är ett forskningsbidrag som delas ut av StratCan, Karolinska institutets strategiska program för cancerforskning. Bidraget, som är på 500 000 kronor över ett år, delades i år ut till sex olika forskningsprojekt, som spänner över ett brett fält av innovativ cancerforskning.
Nicholas Valerie, som ska påbörja postdoc-forskning vid Institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet, är en av stipendiaterna. Han får bidraget för sin forskning om hur man bäst kan utveckla PROTAC-molekyler för målstyrd och skräddarsydd behandling av leukemi. Specifikt studerar gruppen ett protein som heter CHD4.
– Målet med vårt projekt är att bättre förstå hur läkemedel agerar och om de binder till ett specifikt målprotein. På så sätt kan vi skapa verktyg som hjälper forskare att utveckla nya läkemedelsmolekyler. I valet mellan olika molekyler kan forskare då lättare identifiera den kandidat som skulle ge de mest effektiva resultaten, berättar han.

Prisbelönad avhandling
Nicholas, som är amerikan men med en svensk pappa, tog sin grundexamen på University of Virginia i USA och kom därefter till Karolinska institutet. Här disputerade han förra året, med en avhandling som belönades med det nyinstiftade priset till minne av avlidne professor Dan Grandér för bästa doktorsavhandling om cancer.
– Det var en stor överraskning. När man ska disputera är man mest bara glad och lättad över att bli färdig och godkänd. Att i det läget få ett sådant pris var verkligen en stor ära, säger han.
StratCans Blue Sky-stipendium betyder mycket för Nicholas fortsatta forskning. Han betonar vikten av den här typen av stöd för tidig forskning, som annars kan ha svårt att hitta finansiering.
– Det är oerhört viktigt att forskare får chansen att utveckla och testa oprövade idéer, som potentiellt kan skapa paradigmskiften i behandlingen av svåra sjukdomar. Jag befinner mig fortfarande på ett tidigt stadium i min forskarkarriär och bidraget innebär ett stort steg framåt för mig. Nu ser jag verkligen fram emot att fortsätta vår forskning och se vart den leder.

Mutationer i immunförsvaret
Molekylärbiologen Lisa Westerberg är en annan av årets Blue Sky-stipendiater. Efter doktorsexamen från Karolinska Institutet och postdoc-studier vid Harvarduniversitetet i USA är hon sedan nästan tio år tillbaka på KI, vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).
Lisas forskning har under åren syftat till att hitta orsaken till att vissa mutationer i immunförsvaret ger upphov till svåra sjukdomar som leukemi och lymfom. Hennes tidigare grundforskning och musmodeller ligger till grund för den aktuella forskningen. Nu undersöker Lisa och hennes team om de muterade signaleringsvägarna i immunförsvaret kan användas för att aktivera så kallade dendritceller, som i sin tur tar upp och presenterar tumörceller för T-celler i kroppens immunförsvar.
– Vi vill se om vi genom att tillsätta små molekyler kan styra dentritcellerna så att de väljer ut rätt T-celler, det vill säga mördarcellerna, som direkt angriper och bekämpar cancerceller. Det skulle potentiellt kunna bli ett nytt och relativt enkelt tillägg i befintliga behandlingsmetoder för många typer av cancer, säger Lisa.
En stor fördel med forskningen är att alla steg testas i blod utanför kroppen, så det finns ingen risk för toxiska effekter hos patienten.

Priset en bekräftelse
För Lisa är Blue Sky-stipendiet en bekräftelse på att hennes tidigare forskning skulle kunna få en ganska omedelbar tillämpning i cancerbehandling.
– Det är enormt roligt att vår idé togs emot så positivt, eftersom den är helt baserad på grundforskning. Nu får vi jobba närmare den kliniska tillämpningen, vilket ska bli väldigt spännande.

StratCan
Det strategiska forskningsprogrammet inom cancer, StratCan, vid Karolinska Institutet kombinerar cancerbiologi med klinisk onkologi och samlar forskare från olika discipliner. Målet är att generera nya vetenskapliga upptäckter som snabbt kan få en klinisk användning.

Blue Sky-priset är ett forskningsbidrag för oprövad forskning där potentialen anses mycket hög. 2019 års stipendiater är Nicholas Valerie, Lisa Westerberg, Martin Enge, Bennie Lemmens, Mattias Rantalainen samt Päivi Östling.
www.ki.se/stratcan

Immunicum utvecklar banbrytande cancerstrategi

Avancerad immunterapi ger nytt hopp om framgångsrik behandling av svåra cancersjukdomar. En ny cellbaserad läkemedelskandidat utvecklad av Immunicum har potential att bli en banbrytande, snabb och lättillgänglig strategi för cancerbehandling.

Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum.
Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum.
Olika former av immunterapi, där patientens eget immunförsvar aktiveras för att bekämpa tumörer kommer nu på bred front. Svenska Immunicum var tidigt ute och går i bräschen för att utveckla avancerad och innovativ immunbaserad behandling för olika typer av svår cancer.
Immunicums huvudsakliga läkemedelskandidat, ilixadencel, testas nu i flera kliniska studier för olika former av solida tumörer. Hittills ser resultaten lovande ut.
– I den första, mindre, studien på patienter med nyupptäckt, spridd njurcancer sågs tecken till tumörspecifik aktivering av immunsystemet samt tecken till förlängd överlevnad jämfört med historiska data, berättar Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra.

Sprutas in i tumör
Förenklat går metoden ut på att använda en typ av vita blodkroppar, dendritceller, från friska blodgivare. Efter aktivering och efterföljande frysförvaring kan dessa celler sedan tinas upp och injiceras direkt in i patientens tumör. Där fungerar de som en ”primer”, som skapar en inflammatorisk reaktion som leder till att patientens egna immunceller, inklusive så kallade NK-celler och dendritceller, rekryteras och aktiveras. Aktivering av NK-cellerna leder till frisättning av tumörspecifika proteiner som äts upp av dendritcellerna, som på så sätt blir fullmatade med tumörspecifika proteiner/antigen. De vandrar sedan vidare till lymfsystemet och aktiverar så kallade mördarceller, som i sin tur ger sig ut på jakt på tumörceller som spritt sig i kroppen.
–En blodgivare kan hjälpa upp till 50 patienter, och inte minst är ilixadencel en frusen produkt med en hållbarhetstid på 36 månader. Därmed kan den lätt lagras på sjukhusen och snabbt tillgängliggöras. Den fungerar även att injicera direkt in i metastaser och har inte hittills visat sig ge några svåra biverkningar, säger Alex Karlsson-Parra.

Kombinationsbehandling
Allra bäst förväntas Immunicums metod fungera i kombination med vissa andra cancerläkemedel, inklusive så kallade tyrosinkinas- och checkpoint-hämmare, som hämmar tumörens immundämpande effekt. Nu pågår fas 1-studier för att testa detta för tumörer i lever, lunga, mage, huvud och hals (i kombination med checkpoint-hämmare) samt GIST, och en större fas 2-studie för njurcancer (i kombination med tyrosinkinas-hämmare), vars resultat väntas i höst.

Carlos de Sousa, vd för Immunicum.
Carlos de Sousa, vd för Immunicum.
Står starkt rustat
Immunicum har positionerat sig som ett av de mest innovativa bolagen inom cellbaserad immunterapi. Långsiktiga ägare och samarbeten med ledande läkemedelsföretag ger muskler för fortsatta framgångar.
– Vi verkar inom ett område med stora behov av nya och mer effektiva behandlingar. Under de senaste åren har vi tagit viktiga steg för att stärka bolaget på en rad områden, exempelvis genom nyckelrekryteringar och att vi numera är noterade på börsens huvudlista. Därigenom förbättrar vi möjligheterna att få ut våra läkemedel på marknaden, så att de kommer patienterna till nytta, säger vd Carlos de Sousa.
Han framhåller att Immunicum har säkrat långsiktig finansiering, med välrenommerade och tunga institutionella ägare. Tack vare en stark ekonomi kan företaget fortsätta att investera i utveckling och preklinisk validering av sina produkter samt förbereda för fullskalig produktionskapacitet inför en framtida kommersiell lansering. Man har även säkrat viktiga tillstånd av regulatoriska myndigheter i USA och EU.
En viktig milstolpe är de två samarbetsavtal som Immunicum tecknat med de ledande läkemedelsbolagen Merck och Pfizer för att testa sina produkter i kombinationsbehandling.
– Vi är mycket optimistiska eftersom ilixadencel är en kostnadseffektiv, cellbaserad, lagringsbar produkt utan tidskrävande individ­anpassning. Dessutom är säkerhetsprofilen mycket bra. Den har en klar potential att bli en grundpelare i framgångsrik kombinationsbehandling av cancertumörer.

Immunicum
Immunicum har utvecklat ett unikt angreppssätt inom immunonkologi,
med lagringsbara, allogena cellbaserade terapier, som injiceras direkt in i tumören. Målet är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Idag pågår ett flertal kliniska studier och de första resultaten väntas under året.
E-post: info@immunicum.com
www.immunicum.com