Etikettarkiv: Alligator Bioscience

Pionjärer inom immunonkologi

Per Norlén, vd för Alligator Bioscience. Foto: Jan Nordén
Per Norlén, vd för Alligator Bioscience. Foto: Jan Nordén

– Vårt mål är att ta fram cancerläkemedel som aktiverar immunsystemet och slår brett mot sjukdomen samtidigt som terapin målstyrs till tumörerna. Målet är att ge patienterna en effektiv behandling utan svåra biverkningar, säger Per Norlén, vd för Alligator Bioscience.

Alligator Bioscience var tidigt ute med sin forskningssatsning på immun­onkologi. Bolaget har idag tre läkemedelskandidater som befinner sig i kliniska fas I-studier varav två står på tröskeln till nästa fas.
– Vår längst komna läkemedelskandidat slår mot CD40, en receptor på immunsystemets dendritceller. Dessa celler fungerar som anslagstavlor som dirigerar immunattacken mot rätt mål. De skiljer sig därmed från PD-1-hämmarna som används i dagens redan godkända immunterapier, och som verkar genom att aktivera immunsystemet mer allmänt. Båda behandlingarna aktiverar alltså effektmekanismer i immunsystemet. Skillnaden är att vi med vår produkt mer selektivt riktar effekten till tumörerna så att övriga kroppen skonas från oönskade sidoeffekter, förklarar Per Norlén.
Så här långt visar studierna lovande resultat.
– De biverkningar som noterats är generellt milda och det ser ut som att vi redan nästa vår kan starta en klinisk fas II-studie. Studien kommer i första hand att vara inriktad på bukspottkörtelcancer där vår antikropp ska ges i kombination med standardbehandling.

Framtid
Bolaget har flera spännande projekt på gång, utgångspunkten är att framtidens cancerbehandling kommer att vara individuell, en resa som kan bestå av flera steg.
– Våra tankar kretsar kring att som första steg skapa en molekyl som ska både aktivera immunsystemet och fånga upp information från patientens tumörmaterial, data som immunsystemet sedan kan använda för att angripa den specifika cancern. På så vis kan man göra en generell produkt som samtidigt kan riktas mot varje patients enskilda tumör. Immunsystemet besitter en enorm kapacitet, vår uppgift är att med hjälp av forskning och utveckling försöka utnyttja dess fulla potential. I förlängningen siktar vi mot skräddarsydda läkemedel optimerade för den enskilda patienten, men det ligger ännu långt fram i tiden.

Alligator Bioscience

Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar, och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier.

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Tel: 046-540 82 00
www.alligatorbioscience.com

www.alligatorbioscience.com

Ledande på tumörriktade immunterapier mot spridd cancer

Per Norlén, vd för Alligator Bio­science.
Per Norlén, vd för Alligator Bio­science.
– Vi har unika teknologier och unik kompetens med en enorm vi-känsla i bolaget. Medarbetarna är motorn som driver utvecklingen framåt, säger Per Norlén, vd för Alligator Bio­science som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer.

Det Lundabaserade forskningsbolaget Alligator har som mål att bli världsledande inom tumörriktad immunterapi. En resa som startade redan runt millennieskiftet men som fick extra fart för tre år sedan då bolaget slöt ett historiskt avtal med läkemedelsbolaget Jansen. Avtalet gällde den globala licensen för en antikropp som kan användas för immunterapi mot cancer.
Just nu råder något av en boom inom utvecklingen av onkologisk immunterapi. Det som skiljer Alligator från mängden är dels att de redan kommit en bra bit på väg, dels att deras antikroppar är tumörriktade.
– Poängen är att antikropparna ska vara aktiva enbart inne i tumörmiljön och inte i resten av kroppen. Det kan till exempel uppnås genom att vi utvecklar antikroppar med både en tumörbindande och en immunaktiverande del, som gör att antikroppen lokaliseras till tumören för att sedan stanna där och ackumuleras i tumörmiljön, förklarar Per Norlén.
Ytterligare en teknologisk finess är att den immunaktiverande delen är beroende av att den andra delen är bunden för att kunna bli aktiv.
– Antikroppen är alltså inaktiv medan den cirkulerar i kroppen och blir aktiv först i tumören. Detta är ett sätt att få immunaktiveringen så selektivt riktad mot tumören som möjligt.

Milstolpe
För ett par månader sedan passerade Alligator en ny och viktig milstolpe i sitt utvecklingsarbete.
– Janssen har beslutat att starta en klinisk kombinationsstudie med vår antikropp ADC-1013 och en av deras egna läkemedelskandidater som hämmar målreceptorn PD-1, den dominerande immunantikroppen inom detta område. Kombinationen är särskilt intressant eftersom vår kliniska produkt går på en annan cellpopulation än PD-1, vilket väntas ge terapeutiska synergier.
För framtiden hoppas han att Alligators produkter ska bidra till att överlevnaden i patientpopulationen ökar.
– Vi vill bidra med något nytt som för utvecklingen framåt och verkligen gör skillnad för patienter med spridd cancer.

Alligator Bioscience
Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar, och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier.

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Tel: 046-286 42 80
www.alligatorbioscience.se